Åk 8 – SH: Valet 2018 & Sveriges demokrati

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)

=> Vad menas med välfärd och vilka trygghetssystem finns?
=> Vad menas med socialism, liberalism och konservatism?
=> Vad innebär nationalism?
=> Hur påverkar ideologierna vad  de olika partierna vill när det gäller välfärden och de trygghetssystem?
=> Vilka valfrågor kan man se att de följer dessa ideologier?
=> Hur påverkar olika ideologier olika partier när det gäller deras syn på immigration?
=> Vad menas med höger/vänsterskalan?
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?
=> Hur påverkas du, din familj och samhället av höjda/sänkta skatter?
=> Vad vill partierna göra för flyktingar/integrationen?

=> Vilka rättigheter har svenska medborgare som hänger samman med våra val?
=> Vem är Sveriges statschef och vilka finns som nummer 2 och 3?(Monarki, republik)
=> Vilka kan få en plats i Riksdagen och hur fördelas dess platser?(Indirekt demokrati/direkt demokrati)
=> Hur bildas regeringen? (Talman, statsminister, majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering)
=> Vad gör Riksdagen och regeringen? (skatter, lagar, förslag, diskussion, rösta/besluta, verkställa)
=> Hur fattas ett beslut i Riksdagen?(motion, proposition, utskott, departement, myndigheter)

=> Varför är media viktig i valet?(tredje statsmakten, granska, diskussionsforum,  informera)
=>Hur kan val påverkas av sociala medier? (algoritmer, desinformation, influencers,  
=> Vem/vilka har större/mindre chans att påverka valresultatet 2018?
=> Vilka samband kan man se mellan politisk makt och ekonomi?
=> Hur skyddas rättigheterna, media och demokratin i Sverige? (grundlagaryttrandefrihet och pressfrihet, offentlighetsprincipen,
meddelarskydd)

Material:

Källkritik:

Kallkritikguiden vt 18

Källanalys – träning

Keynotblad:

Sveriges demokrati del 1

Hela områdets keynote:Valet 2018 – elevsammanställning

Gleerups: Samhälle 7-9

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
=> Vara med och diskutera samhällsproblem och tillsammans söka lösningar på dessa.
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
=> I arbetet runt valet tillsammans i grupper utforska olika partiers ståndpunkter.
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> I debatt vara med och formulera ståndpunkter i olika politiska frågor.

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
=> Se sambanden mellan politik i några viktiga valfrågor och hur detta hänger samman med t ex ideologier. 
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
=> Utifrån olika perspektiv (partiers, elevernas) studerar vi några valfrågor. 
=> Vi studerar även olika individers och aktörers betydelse i valet dels när det gäller möjligheter att påverka men även för att granska dess inblandning.
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
=> Vi jobbar med t ex de olika ideologierna och indelning i höger-vänsterskala.
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
=> I debatt och diskussioner ges möjligheter att ta andras perspektiv och ge uttryck för sin egen.
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
=> Vi tar fram information om de olika partierna och har kritiska diskussioner runt dessa.
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
=> Vi ser hur de rättigheter vi har finns med och påverkar i valet och hur Sverige styrs.

Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
=> Vad menas med välfärd och vilka trygghetssystem finns?
=> Hur påverkar ideologierna vad  de olika partierna vill när det gäller välfärden och de trygghetssystem?

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

=> Hur påverkar olika ideologier olika partier när det gäller deras syn på immigration?

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
=> Varför är media viktig i valet?

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.
Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
=>Hur kan val påverkas av sociala medier?

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Rättigheter och rättsskipning
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?

Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
=> Vilka rättigheter har svenska medborgare som hänger samman med våra val?

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
=> Hur påverkas du, din familj och samhället av höjda/sänkta skatter?

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
=> Vem/vilka har större/mindre chans att påverka valresultatet 2018?

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 
=> Vad menas med höger/vänsterskalan?
=> Vad menas med socialism, liberalism och konservatism?
=> Vad innebär nationalism?
=> Hur hänger riksdagspartierna samman med de olika ideologierna och skalan?
=> Vilka valfrågor kan man se att de följer dessa ideologier?

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
=> Vilka kan få en plats i Riksdagen och hur fördelas dess platser?
=> Hur bildas regeringen?
=> Vad gör Riksdagen och regeringen?
=> Hur fattas ett beslut i Riksdagen?

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
=> Vad vill partierna göra för integrationen?
=> Vad vill partierna göra för miljön?

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
=> Hur kan partier nå ut med sina budskap, sin propaganda och hur kan du påverka det som sker i politiken?

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris valet 2018 ak 8

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger vidare på vår start från våren där vi fångade upp de olika partiernas syn på integration. Grunderna i höger-vänster samt ideologier gör att vi har några verktyg för att förstå hur de olika partierna tänker.
Vi jobbar i grupper för att förbereda en debatt där vi har fokus på 2-3 frågor. Åk 6 hjälper till med fakta/underlag och fadderbarnen är vår publik.

Efter valdagen jobbar vi med att förstå vad är det som Riksdagen och regeringen sätts samman och vad de gör. Vi kommer även studera vilka som har chansen att påverka valet och hur Sverige styrs. Här kommer vi jobba med källkritik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Vad har vi med oss, partierna
v.36: 3 valfrågor, debatt, skolval
v.37: Hur styrs Sverige- Riksdagen & Regeringen -valet
v.38: Hur styrs Sverige  – vem kan påverka – Medias betydelse
v.39: Hur Sveriges styrs – talmannen + Media + grundlagar + Vem kan påverka minst
v.40: Hur Beslut fattas + hur bildas regering+ rep ideologier och syn på ex välfärd+ nationalism
v.42:Repetition, Analys Valet & Sveriges demokrati + start källor

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger nu vidare på den grund vi lade under åk 7 där vi jobbade med frågor om t ex flyktingar. Nu fördjupar vi arbetet genom att bla studera partiernas syn på frågan. Vi började under våren arbetet med att förstå grundtankarna i ideologierna. Nu bygger vi vidare på dessa och kopplar partierna till detta arbete.

Hög aktuellt är förstås valet och vi förbereder oss för att kunna göra ett personligt ställningstagande. Här blir vi också påminde om hur valet går till rent praktiskt, vilket vi jobbade med i åk 4!

Efter valet kommer vi följa upp hur Sverige styrs och med fokus på regering och Riksdag. Här kommer vi också att granska vem som har makt och hur media påverkar/påverkade valet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
* Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
=> Denna gång har vi ett stort fokus på att förståelsen för valet, ideologier och partier direkt hänger samman med att alla elever ska få chansen att delta i skolvalet.
* Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
=> Vi jobbar hela tiden med att diskutera det vi får fram för att synliggöra olika sätt att se på politik.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.