Åk5 – Historia – Vikingatid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-v42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Varför är historia viktigt? s.4
 • Vad gör historiker och arkeologer?s.6 & 17
 • Hur använder historiker och arkeologer historiska källor för att förklara vikingatiden (saker man kan ta på/Kvarlevor och skrivna källor)?s6
 • När ungefär startar vikingatiden?
 • Vad åt vikingarna och hur ordnade de sin mat?s.18
 • Varför var byn viktig och vem bestämde där/vem hade makten (ätten, hövdingen, husmor)? s.18
 • Vilka varor hade vikingarna som de kunde byteshandla med och varför just dessa?s.24
 • Vilka varor ville vikingarna byta till sig och varför var handel viktig för vikingarna? s.24
 • Varför var vikingarnas möten med andra kulturer viktiga (nya kunskaper, varor, nya områden) s.28
 • Vad menas med vikingatåg? Varför startade de? Varför ses tågen som grymma och varför slutade vikingatågen?s.26,27,29
 • Varför behövdes städer som Birka? s.32
 • Hur och när slutar vikingatiden och vilka viktiga händelser följer med in i Medeltiden(kristendom, kungar och nya riken) S.29, 40, 43
 • Ge exempel på hur Vikingatiden har lämnat spår efter sig (namn, språk, länder)s.34
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, => Våra diskussioner gör att vi tillsammans utforskar olika delar av det som är viktigt med Vikingatiden.
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, => Vi lägger grunder för att förstå jobbet med historiska källor.
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­ arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  => Vi ser hur vikingatiden lade grunden för handel, ny religion och nya länder i Norden.
Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  => Vi lägger grunder för att kunna följa linjer som handel, makt, kulturmöten, städer, maten.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  => Vi lägger grundförståelsen för historiska källor.
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  => Begrepp som orsak, konsekvens, historisk källa, Vikingatid.
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
• De nordiska staternas bildande.
• Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Vikingatiden ht 17

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi lägger en grund med hur vi ska jobba och vad som gör historia viktigt. Vi tar med oss yrken som gör att vi kan veta något om historia; historiker & arkeologer och hur viktigt det är med historiska källor.
När grunden är lagd ska vi bege oss ut på den resa som vikingar. Som hövdingar får vi en förståelse för vem som har makten och vi förbereder oss för handel. På resan skapar vi förståelse varför möten med andra kulturer är viktigt men även varför Vikingatågen uppkommer. Resan kommer också visa varför städer är viktiga. Resans slut visar på varför Vikingatiden tar slut och vilka förändringar som lägger grunden för Medeltiden; Kristendom, kungar och nya riken.
Vi kommer längsvägen utnyttja vår kontakt på Stockholms länsmuseum för att dels vässa vår förmåga att ställa frågor och dels för att få svar på fördjupande frågor.  Alltsammans kommer vi att ta med oss när vi sedan får chansen att besöka Vikingaliv på Djurgården. Här får vi möjlighet att fördjupa oss och befästa våra kunskaper inför analysen som avslutar arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Diskussioner under arbetets gång tillsammans med ett prov/en analys på slutet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Vi lägger grunden i klassrummet och förstår vad som är viktigt i so.
v.36: Historiker, arkeologer
v.37: Makten, planering av färden, handelsvaror, båten
v.38: Möten i andra länder, handel, vikingatåg
v.39:Möten i andra länder, handel, vikingatåg , Frågor
v.40: Vikingaliv, Vikingatiden tar slut, kristendom, kungar och riken
v.41: Stora frågorna, Repetition
v.42: Prov/analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på grunden från åk 4 och väver samman det vi gör i SO med det som sker i Sv. Vi ser till att lägga viktiga grunder för det som är viktigt i SO och grunderna runt historiska källor.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser till att synliggöra hur vi tänker i våra diskussioner om huvudfrågorna. Vi ser till att jobba med att fundera på egna frågor som vi tar till experter utanför skolan. Vi tar oss själva till Vikigaliv för att möta ”Vikingatiden” så verkligt man kan komma idag.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.