Åk8 historia – MR del 2

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-v.10 (prao v.8)

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)

Historia

 • Vad innebar/innebär den nazistiska ideologin?
 • Förklara vad Nürnberglagarna och Novemberpogromen innebar och visa hur de bygger på den nazistiska ideologin. (perspektiv, konsekvenser och samband)
 • Resonera om hur det går att se på namnet Novemberpogromen/Kristallnatten.
 • Förklara olika sätt som historia kan användas på med exempel från nazisternas användning av historia.
 • Visa på konsekvenser av att använda historia olika sätt och använd exempel från nazisternas användning.
 • Förklara hur det amerikanska frihetskriget skapade landet USA och hur landet kom att styras.
 • Förklara hur frihetskriget var ett viktigt steg mot mänskliga rättigheter (MR) och varför alla inte såg det så.
 • Visa samband mellan det som skedde i USA och det som sedan kom att ske i Europa.
 • Vad var orsakerna till att det blev en revolution i Frankrike och vad gör detta till en revolution?
 • Vilka blev konsekvenserna av den franska revolutionen?
 • Hur kom upplysningen att minska kyrkans makt och hur förändrades kyrkan under väckelserörelsen?
 • Hur hänger det som skedde i USA och Frankrike ihop med bildandet av partier och människors rösträtt?
 • Hur bidrog skapandet av FN till att vi fick MR?
 • Dra slutsatser och visa hur missnöje kan ses om en gemensam faktor bakom de förändringar som skedde under 1700-1900-talet.
 • Vilka rättigheter har man idag på en arbetsplats och vad har man som anställd för skyldigheter (för att t ex inte riskera att bli av med jobbet)?

Material:

Lpp- genomgång: (kommer under sista veckan)

Keynote från lektionerna:

MR del 2 – sammanställning

Använda historia:

Använda historia

MR:

Rättigheterna- FNs artiklar

 

Historia:

Gleerups: Historia 7-9

Frankrike:
Ett land i kris
Revolution
Vad blev kvar?

Upplysningen & kyrkan
Från katolicism till protestantism
Frikyrkorna

Mot rösträtt:

Folkrörelserna
På väg mot demokrati
Pluskunskap om rösträtt: Vägen till rösträtt var lång och svår

FN & MR
FN & Eu – 2 fredsprojekt
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
ex mellan Europa – Afrika – Amerika = triangelhandeln.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Upplysningen + Amerikanska frihetskriget + Franska revolutionen
Ståndssamhällets upplösning
Nazism och nationalism

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Kampen mellan Frankrike och Storbritannien med koppling till USA.
Stormakternas inblandning i Balkan – nationalismens betydelse = orsak till världskrig

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
Nationalism som drivkraft för imperiebyggande och frigörelse från stormakter.
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Nazisternas förtryck i form av lagar och aktioner = Nürnberglagar + Novemberpogromen.

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.
Mot religionsfrihet och allmänrösträtt

* FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
FNs skapande och de mänskligarättigheterna

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
Olika sätt att använda historia och nazisternas användning av historia.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar i en film om nazismen och hur nazister i Tyskland kom att införa lagar och aktioner mot judar. Detta har vi som utgångspunkt när vi studerar hur nazister använder historia. Här vill vi se hur det kan göras, varför det görs och vilka konsekvenser det kan få att använda historia.

Efter denna start går vi bakåt i tiden för att se viktiga hädelser/perioder i historien som har varit med och bidragit till att vi idag har de mänskliga rättigheterna (MR).  Vi startar i bildandet av USA där vi dels får viktiga bitar som ger oss MR och dels får vi syn på ett nytt sätt att styra ett land, maktdelning. Vi tar oss därefter till Frankrike för att se hur orättvisorna där i kombination med en hel dela andra orsaker leder till den Franska revolutionen. Även här får vi med oss viktiga bitar till MR och baksidan med en revolution, skräckväldet. Från Frankrike tar vi oss till Sverige för att se hur förändringar i världen och nya sätt att tänka i.o.m. upplysningen gör att kyrkans makt minskar och vi går mot religionsfrihet (en MR). Förutom detta kommer vi att ta steg mot allmän rösträtt.

Vi ser hur nationalismen bidrar till 2 världskrig och förintelsen, innan vi tillslut får FN och de mänskliga rättigheterna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 2 Vad är viktigt i SO och Nürnberglagar och Novemberpogromen.
v.3 Hur kan historia användas
v.4 USA – hur skapades det och hur lade det grund för MR
v.5 Frankrikes revolution och kyrkans minskade makt i Europa
v.6 Väckelsen och nationalismens 2 sidor
v.7 Rösträtt och FN samt rättigheter
v.10 Repetion och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.