Algebra – mönster och bokstäver :)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mr H. Forselius
När, under vilka veckor? v 41-49

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är en aritmetisk talföljd? Vad är en geometrisk talföljd?
 • Hur kan man se ett mönster och sedan uttrycka det?
 • Hur kan man hitta en formel till mönstret?
 • Vad är algebra?
 • Hur och varför använder vi variabler? Vad är en obekant? Vad är en konstant?
 • Vad är ett uttryck (algebraiskt/numeriskt)? Vilka prioriteringsregler har vi?
 • Hur förenklar man?
 • Hur multiplicerar man med parenteser?
 • Vad betyder likhet inom algebra?
 • Hur går balansmetoden till? Finns det andra lika användbara metoder?
 • Vad innebär prövning?
 • Hur kan ekvationer bidra till effektivare problemlösning? Hur kan man ta hjälp av ekvationer i andra områden inom matematiken?
 • Hur kan man använda sig av algebra/ekvationer i vardagen?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  föra och följa matematiska resonemang, och
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för   frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa… Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsakfungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt välfungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner… I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbeta med problemlösningar som handlar om att hitta mönster. Skapa förutsättningar för alla att hitta egna strategier för att konstruera egna formler till mönster. Mycket eget tränande i att lösa ekvationer samt resonerande under lektionstid över hur man använder ekvationer vid problemlösning.

Facit övningsblad

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Resonemang och problemlösning under lektionstid. Aktivt deltagande under lektionsuppgifter samt avslutande prov under v.48??

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 41

Lektion 1: Vad var ett mönster inom matematiken för något? Visst fanns det olika sorters talföljder? Vi dammar av vår tidigare kunskap inom området.

Veckans beting: Två nivåer på sid 49-50 + Arbetsblad 2.1

Lektion 2: Vi gör en parvis aktivitet om ”Mönster med tal”. Därefter ges tid till att hinna klart med veckans beting.

Vecka 42

Lektion 1: Mönster och formler – Kapitel 2.2. Hur var det nu man gjorde för att skriva en formel till ett mönster? Vi lyfter upp och repeterar fyrfältaren innan du tränar i boken.

Film om mönster och formler

Fyrfältaren

Veckans beting: Två nivåer på sid 53-54 + Parvis aktivitet om mönster.

Lektion 2: Vi inleder med den parvisa aktiviteten om mönster och blir man klar fortsätter du med veckans beting.

Vecka 43

Lektion 1:  Vad är algebra? Repetition av uttryck – vad är ett uttryck? Vad är ett numeriskt vs algebraiskt uttryck? Prioriteringsreglerna. Hur skriver, förenklar och tolkar man ett uttryck?
Uttryck med parenteser. Hur gör vi för att ”plocka bort” parenteser?

Film 1 Förenkla uttryck med parenteser
Film 2 Förenkla uttryck med parentes

Veckans Beting: Två nivåer på sid 55-58 + Övningsblad 2.3A  + Övningsblad 2.3 B

Lektion 2: Idag inleder vi med en parvis aktivitet – algebradomino. Efter avslutad domino skall ni alla jobba på en internetsida som heter Rasmus – mattehjälpen.
På den sidan skall vi jobba med teckenregler och polynom.

Lektion 3: Du skall idag börja med att jobba i Kunskapsmatrisen och ”färglägga” de två översta raderna i Algebra. Efter det så jobbar vi vidare med veckans beting.

Vecka 45

Lektion 1: Vi går vidare med att förenkla uttryck. Nu blandar vi in multiplikation med en parentes. Hur och Varför det används är svar jag hoppas kunna ge er. Det är kapitel 2.4 på sidorna 59-62 i boken.

Film om hur man multiplicerar in i parentes

Veckans beting: Två nivåer på sid 59-62 + Arbetsblad 2.4

Lektion 2: Vi startar med en aktivitet – Fyra i rad – som tränar oss i att omvandla uttryck till tal. Därefter ges tid till att jobba vidare med veckans beting.

Lektion 3 (endast grön): Komma ikapp lektion. Idag gäller det verkligen att utnyttja tiden väl då vi nästa vecka går vidare med ekvationer och då behöver det här med att förenkla uttryck verkligen sitta.

Vecka 46

Måndag (röd): Komma ikapp lektion. Idag gäller det verkligen att utnyttja tiden väl då vi imorgon går vidare med ekvationer och då behöver det här med att förenkla uttryck verkligen sitta.

Tisdag (röd) och Torsdag (grön): Introduktion av ekvationsbegreppet. En kort repetition och koll på vad ni kommer ihåg från sjuan om ekvationer och ekvationslösning. Vi tränar sedan på att lösa olika ekvationer med balansmetoden.

Film om balansmetoden

Veckans beting: Arbetsblad 2.5 + Två nivåer i boken sidan 64-66

Onsdag (röd) och Fredag (grön): Egen färdighetsträning med ekvationer. Viktigt att skriftligt kommunicera vad du gör!!!

Vecka 47

Måndag (röd) och Tisdag (grön): Vi jobbar vidare med ekvationer men tittar idag på varianter där du först måste förenkla ekvationen innan du löser den samt tittar på ekvationer med x på båda sidor om likhetstecknet. Det är kapitel 2.6 i boken på sidorna 67-70.

Film om ekvationer med x i båda leden

Film om ekvationer med parenteser

Egen träning: Boken sid 68-70 samt  Arbetsblad 2.6

Tisdag (röd) och Fredag (grön): Hur kan vi lösa ett problem med hjälp av en ekvation? Vi tittar på strategier som man kan använda sig av. Ni får även lite tid till att träna på detta i par genom Arbetsblad 2.7.

Film 1 om problemlösning med ekvation.
Film 2 om problemlösning med ekvation.

Onsdag (röd): Fortsatt träning på problemlösning. Egen räkning i boken s 73-75.

Vecka 48

Måndag (röd): Fortsatt träning på problemlösning. Egen räkning i boken s 73-75.

Tisdag (röd): Egen träning inför provet t ex Blandade uppgifter 234-235, basläger (uppgift 7-28) + hög höjd, kunskapsmatrisen eller Rasmus.

Tisdag (grön): Fortsatt träning på problemlösning. Egen räkning i boken s 73-75.

Torsdag (grön):Egen träning inför provet t ex Blandade uppgifter 234-235, basläger (uppgift 7-28) + hög höjd, kunskapsmatrisen eller Rasmus.

Fredag (grön): Egen träning inför provet.

Vecka 49

Måndag (röd): Egen träning inför provet.

Tisdag (röd + grön): Matteprov kapitel 2 – Algebra och Mönster

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att kunna använda och växla mellan representationsformer som ord, tabell och formler är av betydelse för att senare kunna lösa problem även i andra sammanhang. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
• Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
• Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.