Att leva med en religion

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad hade Jesus för budskap/regler till människorna?
 • Hur kommer det sig att Mose blev en viktig person för judarna?
 • Vad var de 10 budorden?
 • Vad är lika och vad skiljer de 10 budorden från lagar i Sverige idag?
 • Vad är viktigt att tänka på när det gäller kläder, mat och sabbat för en jude/judinna?
 • Vilka viktiga riter finns det som judar gör under sitt liv?
 • Vilka högtider är viktiga för judarna?
 • Hur ska man leva som jude/judinna?
 • Vilka är de vanligaste gudarna inom hinduismen och hur får man kontakt med dem?
 • Hur ska man leva som hindu?
 • Vad menar en hindu med återfödelse och hur påverkar karma?
 • Vilka riter har hinduer vid födsel och död?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

 • Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  => med kunskaper om olika religioner ges man en bättre chans att förstå andra.

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

För eleven: (förmågor vi övar)
=>Vi övar att se och beskriva samband mellan centrala tankegångar, heliga skrifter och konkreta religiösa handlingar  inom religionerna.
=> Vi övar att jämföra inom och mellan olika religioner för att se likheter och skillnader.
=> Vi övar på att se orsakerna till att religioner förändras i olika samhällen och varför samhällen ändras av religionen.
=>Vi övar på att
 beskriva hur livsfrågor ex hur man ska leva ett bra liv enligt olika religioner.
=>Vi övar på att resonera sig fram till slutsatser i form av t ex förslag eller ståndpunkter.
=> Vi övar på att förstå och använda sig av viktiga religiösa begrepp

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Förklara några av de regler Jesus berättade om.
=> Jämföra de kristnas regler med judarnas regler och hinduers.
=> Förklara varför Mose är en viktig person för judar (befrielse och 10 budord).
=> Ge exempel på budord och förklara innebörden av dessa.
=> Se likheter och skillnader mellan lagar i Sverige och de 10 budorden.
=> Hur påverkas den judiska tron hur man lever när det gäller t ex mat, kläder och vilodag?
=> Vad gör riter som omskärelse och bar/bat mizva viktiga för judar?
=> Hur kommer det sig att judar firar pesach (påsk)?
=> Vilka är de 3 viktigaste gudarna och vilka är deras viktigaste uppgifter?
=> Hur kan hinduer få kontakt med sina gudar (offer, meditation, yoga)?
=> Förklara hur olika hinduer (perspektiv) påverkas av tankar om kast, giftemål och de regler man ska följa.
=> Förklara hur karma hänger samman med återfödelse och hinduernas mål.
=> Förklara hur hinduer agerar vid födsel och vid någons död?

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

Religion:

Del 2
* Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
* Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristen- domen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
* Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
* Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
* Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris 3 religioner vt 17

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi startar med att se vad vi har med oss från arbetet med kristendom och då regler som Jesus kom med. Utifrån detta tar vi oss bakåt i tiden och ser hur judendomen får sin grundare i Mose. Guds 10 budord använder vi för att se hur man ska leva som jude/judinna. Vi utforskar sedan olika judiska myter och riter tillsammans för att få en bild av vad det innebär att leva som jude/judinna.
Efter detta beger vi oss till Indien för att studera hur hinduerna tänker om gudar, kaster, återfödelse och karma. Detta för att vi ska kunna göra många jämförelser mellan olika religioner.
Material:

Pdf med de keynotebilder som visats, uppgifter vi gjort + sidhänvisningar:

3 religioner

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.10: Skolbio + Mose och hans liv
v.11: Mose och de 10 budorden + starten på hur man ska leva som jude.
v.12: Hur man ska leva som jude
v.13: Jämförelser mellan judendom och kristendom
v.14: Hinduismens gudar och tankar om kast och återfödelse.
v.16: Hinduismen riter, högtider och jämförelser med JD och KD.
v.17: repetition och Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på våra kunskaper om religioner och olika sätt att leva. Vi får syn på olika typer av regler och normer som gäller i olika religioner.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.