Befolkningsgeografi

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? v.18-23

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Varför är vissa platser tätt befolkade och andra obebodda?

Vad påverkar placeringen när en industri ska byggas?
Varför tillverkas så många saker i Kina idag?
Vad innebär det för dig och fabriksarbetarna att världen har fler multinationella företag idag?
Vad händer när många flyttar till städer i Världen (urbanisering)?
Vad uppstår det för problem och möjligheter när människor bor tätt?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • Se orsaker & samband – ex för att förklara varför människor bor där de gör i Världen.
  • Se och visa konsekvenser – ex av urbanisering och tät befolkning.
  • Se olika perspektiv – ex visa på vilka som är inblandade i konflikter om mark.
  • Dra slutsatser – ex om vad som är de viktigaste orsakerna till tät befolkning.
  • Förklara och använda geografiska begrepp – ex urbanisering, naturlig befolkningsökning, befolkningspyramid, låglöneländer.
  • Utifrån kartor och andra hjälpmedel hitta information och resonera utifrån dessa.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
=> Förklara hur jordens klimatzoner påverkar var människor bor. och se samband till odling. 

 

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
=> Förklara vad en industri i grunden behöver för att kunna fungera (Startkapital
, arbetskraft,
, kunskap, råvaror, realkapital (maskiner), energi, transporter, marknad
)
=> Förklara vad som påverkar industriers placering och hur detta förändrats över tid. (lokalisering, råvaruorienterade, marknadsorienterade, låglöneländer)
=> Förklara vad som menas med multinationella företag och vad som menad med en globaliserad marknad.

=> Namnge och placera viktiga regioner för industri. 

 

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
=> I stora drag beskriva var det bor mycket människor och lite människor i världen. 

=> Beskriva orsaker till tät & gles befolkning (utöver klimat).
=> Förklara vad som menas med urbanisering och visa på konsekvenser av detta för landsbygden och staden.
=> Visa på konsekvenser av tät befolkning (miljö, ekonomi, sociala aspekter, miljö)

=> Förklara vad som menas med födelsetal och dödstal och hur dessa hänger samman med naturlig befolkningsökning.
=> kunna läsa av befolkningspyramider.

 

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
=> Använda geografiska platser i beskrivningen av tätbefolkade områden.

=> Namnge viktiga regioner som är tätbefolkade. 

 

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

=> Kunna använda tematiska kartor för att läsa av befolkningstäthet och faktorer som påverkar befolkningstäthet.

 

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
=> Visa på exempel på var i världen kampen om mark leder till konflikt.
=> Utgå från olika perspektiv och resonera om olika lösningar på tänkbara konflikter om markanvändning.

 

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
=> Visa på konsekvenser av befolkningstäthet när det gäller ekonomi och hälsa.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Geografimatris 7-9.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utgå från kartanalyser i de flesta momenten. Diagram och befolkningspyramider är andra hjälpmedel vi ska ta hjälp av och bli bättre på att använda.

När analysen är gjord kommer vi lägga grunden för kommande termin och hållbar utveckling.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha regelbundna diskussioner om de kartanalyser vi gör och vi avslutar med en slutanalys för alla. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.18 intro – tätbefolkade områden och motsatsen

v.19 Industrier och dess placering – förr och nu, markkonflikter
v.20 Markkonflikter -debatt, befolkningspyramider och andra konsekvenser av tätbefolkning.
v.21 debatt, repetition och analys

v.22 & 23 Lägger grunden för ht 15 och kommande projekt

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:

Under denna del går vi vidare med att studera vad olika klimat får för konsekvenser när det gäller var människor bor. Vi studerar även nya orsaker till varför människor bor tätt och kommer då in på saker om urbanisering. Vi knyter också samman våra kunskaper om flyktingar till fler orsaker till att människor migrerar. Vi kopplar även samman våra historiska kunskaper om Sverige som fattigt land som industrialiseras.
Vi synliggör att vi runt om i världen och även här hemma återkommande hamnar i konflikter om hur mark ska användas. Vi synliggör olika perspektiv och studerar argument som man sedan kan gör till sina egna (utifrån egen uppfattning)

Övergripande mål från LGR11 2.2:

* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
=> Analyserandet av kartor är en viktig form av utforskande och när detta sker i grupp för att t ex placera en fabrik blir det två saker som sker samtidigt. Man kommer även att få argumentera och inta ståndpunkter i den debatt om markanvändning vi kommer ha. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

=> Vi kommer hela tiden att jobba med att synliggöra våra analyser och där visa hur vi tänker. Allt för att kunna dela och utveckla tänkandet.