Berättelser

Berättelser

Ansvarig/ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East
När, under vilka veckor?
Vecka 45 – vecka 50

Vad?
Frågeställningar som ska besvaras
Hur kan vi skapa intressanta/spännande berättelser?
Vilka ingredienser bör finns i en berättelse?
Vad bör man tänka på när man berättar (i tal, skrift, eller på annat sätt)?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Eleven
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans

Förankring i kursplanens syfte, centralt innehåll
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­ visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi börjar med att samlas kring våra frågeställningar. Tillsammans ska vi under arbetets gång besvara dessa.
Vi övar upp vår fantasi med olika berättarövningar i “sagotältet”.
Vi försöker skapa den rätta stämningen med sagosand och magiska ting. Med hjälp av skrivna “börjar” improviserar vi tillsammans fram berättelser som sedan kan skrivas ner.

Vi tar hjälp av vår svenskbok (Nyckeln till skatten)
där vi arbetar med:
– Berättelsekarta: karaktär, miljö, problem och lösning
-Personbeskrivningar i text, bild och kanske drama
-Läsbro: inledning, handling och avslutning (hur en berättelse är uppbyggd)

Hur ska vi arbeta och hur kommer bedömningen att ske?
Vi utvärderar tillsammans processen under hela arbetets gång. Vi kommer bl a att använda oss av kamratrespons under skrivandet. “Två stjärnor och en önskan”.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v 45 Vi startar upp projektet med sagosamling, olika övningar
v 46 Berättelsekarta
v 47 Personbeskrivningar i text, bild och drama
forts följer

Vi skriver sagor i “Classroom” på våra I-pads och ger varandra komisrespons kring struktur och innehåll. Två bra saker och en önskan (något som kan utvecklas.

Varför?
Sammanhang och aktualitet
Vi har tidigare arbetat med sagosamlingar och skrivprocessen på olika sätt. Nu tar vi ett steg till och fokuserar även lite mer på berättelsens form, stavning mm.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utvärdering
Vi utvärderar projektet i slutet av terminen. Kanske bjuder vi in en annan klass, eller läser berättelserna för varandra i Saturnus?