Bild- och filmanalys

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 11-14

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Behöver vi vara källkritiska till bilder och filmer?
 • Hur kan vi kritiskt titta på bilder och filmer?
 • Varför behöver vi fundera på vad vi ser?
 • Vad är det bilderna/filmerna faktiskt berättar?
 • Varför kan vi uppleva bilder på olika sätt?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll från kursplanen

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • …symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom diskussioner och eget arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Fortlöpande under lektionerna. Delaktighet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11- Introduktion, varför behöver vi vara källkritiska till bilder och filmer? + bildanalys av två olika bilder med älgar
V 12- Bildanalys, reklam om rökning+ bilder kring detta
V 13- Filmanalys av 3 olika reklamer
V 14- Filmanalys av en film

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att vara källkritisk och fundera på vad som faktiskt menas, vem som är avsändaren och varför detta finns är alltid aktuellt. Inte minst nu när det är mycket som kan förändras. Det är väldigt enkelt att fotoshopa en bild, att få ut felaktig fakta. Hur vi kritiskt kan förhålla oss till det som är runt omkring oss, inte minst bilder och filmer är viktigt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.