Bokstavsarbete

Bokstavsarbete.

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Alla pedagoger på Pluto.

När, under vilka veckor?

Uppstarten av ht-17 och fortlöpande under läsåret 17/18.

Vad?

Bokstavsarbete

Frågeställning och följdfrågor:

Vilka bokstäver har vi i det svenska alfabetet?

Vad heter de?

Hur låter de?

Hur skrivs de?

Hur kan de användas?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
  • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte:

”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.”

”I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.”

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.

Hur?

Vi introducerar bokstäverna i alfabetet från A-Ö.

Hur ska vi arbeta?

Vi startar upp arbetet genom att barnen får leta efter bokstavskorten som vi har gömt ute på gården. Vi placerar dem rätt i alfabetet och sjunger olika alfabetssånger tillsammans.

Vi arbetar sedan med bokstäverna i alfabetsordning för att vi upplever att barnen känner en trygghet i att själva kunna ta reda på vilken bokstav som är på tur genom att ramsa alfabetet.

Vi presenterar på olika sätt den bokstav som vi ska arbeta med på en gemensam samling på måndagen. Vi pratar om vad bokstäverna heter och hur de låter. Sedan kan vi tex fram saker som börjar på den bokstaven och sjunger om dem.

Därefter arbetar barnen i sina bokstavsböcker. De skriver bokstaven i boken, spårar i sand, uttalar bokstavens ljud nära en fjäder och får en uppgift till den tomma rutan. De har en egen tabell där de kryssar i allteftersom de har gjort uppgifterna. Under veckan kopplar vi ord vi stöter på till veckans bokstav, för att på så sätt sätta bokstaven i ett meningsfullt sammanhang.

Hur ska vi redovisa?

Alfabetet sätts upp på väggen efter att barnen varit bokstavsletare på gården. Den bokstaven som vi har arbetat med sätts upp på väggen tillsammans med bilder av de saker och sånger som fått symbolisera bokstaven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Start efter inskolningsperioden och därefter introduceras bokstäverna vid den gemensamma arbetsstunden på måndagar.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Syftet är att på ett lekfullt sätt introducera bokstäverna och hur de används, i kombination med sång och övan i en arbetsgång och i att ta eget ansvar för att göra alla delar av den.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Kunskapssyn och lärande

• Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

• Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

• Vi ser gruppen som en kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

• Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsamman

• Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

• Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.