Bråk och procent – Venus Röd

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik Forselius

När, under vilka veckor? v 2-13

Prio Kapitel 4 s 120-167

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett tal i bråkform och blandad form? Vad är täljare och nämnare?
 • Hur stor andel är markerad/färgad?
 • Hur jämför man tal i bråkform?
 • Hur förlänger och förkortar man bråk?
 • Hur adderar och subtraherar man tal i bråkform?
 • Hur multiplicerar man tal i bråkform?
 • Hur uttrycker man tid i bråk?
 • Hur beräknar man andel i procentform?
 • Hur beräknar man andelen vid förändring i procent?
 • Hur gör man beräkningar med procent i vardagliga situationer (delen med huvudräkning och miniräknare)?
 • Hur beräknar man det hela, 100%?
 • Hur hänger bråk, procent och decimalform ihop?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.
Vi kommer arbeta med följande:
Grundläggande egenskaper hos bråk
Jämföra bråk utifrån taluppfattning
Skapa förståelse för bråks storlek.
Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Addera och subtrahera bråk
Procenträkning
Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli bedömd i följande kunskapskrav: Problemlösning, Begrepp, Metod, Resonemang samt Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar , diskussioner t ex ”starters”, praktiskt arbete,  egen träning med uppgifter på olika nivåer och med olika förmågor. OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, läxförhör, inlämningsuppgift, begrepps- och kapitaltest samt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 2

Måndag: Kapitel 4.1 Tal i bråkform. Titta gemensamt på de fyra korta filmerna i nedanstående länk (skrolla ner till slutet..) Eleverna jobbar sedan med uppgifter på sid. 124-125

Extra träning: Arbetsblad 4.1

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

Torsdag: Kapitel 4.2 Jämföra Bråk. Låt eleverna läsa igenom sidan 126 ensamma. Prata därefter gemensamt vad som sägs på sidan. Rita gärna bilder på tavlan om hur man jämför bråk. Eleverna skall sedan jobba med arbetsblad 4.2 som finns nedan.

Arbetsblad 4.2

Fredag: Eget jobb i boken på sidorna 124-128.

Vecka 3

Måndag: Jag går igenom och repeterar kapitel 4.1-4.2 för att kolla av hur läget är.

Torsdag: Vi tittar på likvärdiga bråk. Kan man skriva ett bråk på ett annat sätt utan att värdet av bråket förändras? Boken är det kapitel 4.3 på sidorna 129-132.

Film om förlängning och förkortning

Efter genomgången kommer jag att presentera Kunskapsmatrisen för er. Vi skall fixa med inloggningar och dyl.

Fredag: Inlämning av läxan + eget jobb med arbetsblad 4.3 och eller uppgifter i boken.

Arbetsblad 4.3

Vecka 4

Måndag: Addition och subtraktion av bråk. Hur kan man göra när bråktalen har olika nämnare? I boken är det kapitel 4.4 på sidorna 133-136.

Arbetsblad 4.4

Film om addition och subtraktion av bråk

LÄXA: Uppgift 12-20 på sidorna 160-161

Torsdag: Vi gör en praktisk uppgift för att träna vidare på bråkbegreppet och likvärdiga bråk.
Efter uppgiften är klar tränar ni själva i boken eller på kunskapsmatrisen.

Fredag: Kort koll av addition och subtraktion med bråk. Eget jobb i boken alternativt på kunskapsmatrisen.

Vecka 5

Måndag (vikarie): Gemensam aktivitet – Bråkpussel. En aktivitet som tränar oss i addition och subtraktion av bråk samt likvärdiga bråk.

OBS! Ingen läxa den här veckan 🙂

Torsdag: Första delen av lektionen egen träning på s.135-136 därefter gör vi alla ett test på kunskapsmatrisen.

Fredag: Multiplikation av bråk. Vi skall göra en parvis aktivitet för att hitta mönster vid mult. av bråk. Om tid finns kvar skall du självrätta din test på kunskapsmatrisen eller träna lite själv i boken.

Vecka 6

Måndag: Genomgång av multiplikation av bråk. Vi lyfter upp aktiviteten som ni gjorde förra veckan. I boken är det sidan 137-140.

Arbetsblad 4.5

Film om multiplikation med bråk

Läxa till fredag: Den finns på kunskapsmatrisen under mina prov/diagnoser.
PROVNYCKEL: s1EZPV

Torsdag: Egen färdighetsträning av bråkavsnittet. Vi kommer jobba med boken, arbetsblad, Rasmus och Kunskapsmatrisen.

Fredag: Egen färdighetsträning av bråkavsnittet. Vi kommer jobba med boken, arbetsblad, Rasmus (se foto). Det här kommer vara sista lektionen inom avsnittet bråk så passa på att fråga mycket om något är oklart.

Vecka 7

Måndag: Idag börjar vi med procent. Hur hänger bråk- decimal- och procentform ihop? Vi tittar vidare på hur man kan beräkna andelen i procentform. I boken är det kapitel 4.6 på sid 143-145.

Film om omvandling mellan de olika formerna.

Läxa: På kunskapsmatrisen. Provnyckel: j31HLV

Torsdag: Egen övning under första delen av lektionen. Sedan gör vi en parvis aktivitet med Tangrampussel över hur olika bitar förhåller sig till varandra.

Fredag: Hur gör man om man vill beräkna en förändring i procent?
Genomgång av mig och sedan lite egen räkning på kapitel 4.7.

Film om procentuell förändring

Vecka 8

Måndag: Vi repeterar förändringstriangeln och sedan kommer ni parvis att få skapa en egen uppgift till ett annat par.
Sedan ägnar vi tiden åt egen färdighetsträning.

Arbetsblad 4.7

Läxa: På kunskapsmatrisen. Provnyckel: q4D94g

Torsdag: Nu går vi vidare med nästa sak i ”triangeln” nämligen hur man kan beräkna delen. Detta skall vi kunna behärska både med huvudräkning samt med miniräknare. Det är kapitel 4.8 och 4.9 på sid. 148-153.

Arbetsblad 4.8

Film om hur man beräknar delen

Fredag: Idag tittar vi på hur man beräknar delen med hjälp av miniräknare och triangeln. Träning kan ske i boken sid. 151-153 eller på arbetsbladet här nedanför.

Arbetsblad 4.9

Vecka 10

Måndag: Egen träning och räkning på uppgifter där man frågar efter delen. Ex. Hur mycket är 35% av 550kr?

Läxa: På kunskapsmatrisen. Provnyckel: b2RZwY

Torsdag: Idag tittar vi på den sista delen i procenträkning. Hur man kan räkna ut det hela (100%) om man vet hur mkt exempelvis 24% är. I boken är det kapitel 4.10 på sid. 154-155.

Film om hur man beräknar det hela

Arbetsblad 4.10

Fredag: Idag gör vi en avstämning genom att arbeta igenom Begreppstest samt Kapiteltest. Efteråt rättar ni själva med facit som finns här nedan.

Vecka 11

Måndag: Vi börjar med en uppvärmning om de olika uttrycksformerna. Sedan gör vi en paraktivitet innan ni fortsätter på egen hand att förbereda er inför provet.

Torsdag: Egen tid till att träna inför provet.

Blandade procentuppgifter

Fredag: Ingen matte då vi är och simmar.

Vecka 12

Måndag: Egen träning inför provet.

Torsdag: MATTEPROV – HURRA HURRA!!!

Fredag: Kängurutävling

Vecka 13

Måndag: Fortsättning kängurutävling + en liten överraskning.

Torsdag: Start av nya området.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.