Carl von Linné

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 48- 2

Ämnesövergripande område mellan svenskan och NO

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vem var Carl von Linné
 • Vad är/var han känd för?
 • Hur kan vi se likheter och skillnader mellan blommor?
 • Hur kan vi skriva en faktatext?
 • Hur använder vi grammatiken för att få fram tydliga texter?
 • På vilket sätt kan vi stärka en faktatext med hjälp av bilder?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
Förankring i kursplanens syfte

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

NO- Biologi:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband… i naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

Svenska:

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Biologi:

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Svenska:

4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter medbegripligt innehåll och i huvudsakfungerande struktur samt vissspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
9 – Genom att kombinera… Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerandesätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligtoch effektivtsätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Biologi:

12 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lärarledda lektioner, individuella uppgifter, gruppuppgifter. Lärande tillsammans.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom de texter vi producerar och skriver

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 48- Introduktion + min blomma (skrivuppgift)
V 49- Min blomma (skrivuppgift)
V 50- Brev till Linné (skrivuppgift)
V 51-
V 2-

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom de olika arbetssätten utvecklar eleverna sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Vi hjälps åt och utforskar världen tillsammans genom att se hur Linné har arbetat och studerat naturen.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.