Decimaltal & omvandla måttenheter

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

 

Decimal

 • Vad är ett decimaltal och när används decimaltal i vardagen?
 • Vad betyder begreppen deci, centi, milli? 
 • Hur skriver man decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
 • Hur skriver man kronor och öre som decimaltal?
 • Hur storleksordnar man decimaltal, gör överslagsräkningar och avrundningar?
 • Vilka skriftliga räknemetoder använder du dig av när du adderar, subtraherar och multiplicerar enkla decimaltal?

Måttenheter

 • I vilka vardagliga sammanhang använder vi vikt- och volymenheter?
 • Vad står begreppen kilo, hekto, gram, deci, centi och milli?
 • Hur omvandlar man mellan olika enheter för vikt och volym?
 • Hur mycket rymmer olika kärl? Hur kan du ta reda på det?
 • Hur mycket väger olika saker? Hur kan du ta reda på det?
 • Vilka vikt- och volymenheter används vid bakning?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Se förmågor i matrisen samt
Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Beskriva och förklara metoden du använder dig av: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Jämför likheter och olikheter mellan olika lösningar: Föra och följa matematiska resonemang,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Undersök/pröva olika strategier: Använda och utveckla sitt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som förekommer i skola och samhälle

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att:

Taluppfattning och tals användning

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska..
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Algebra

 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

 • Vi räknar i Matteborgen kap 3, 6, 8 och sammansatthäfte med olika övningar.
 • Vi kommer att ha genomgångar på alla nya moment som tas upp i kapitlet, där vi utgår från tallinjen och måttbandet som hjälp och gå igenom mm, cm, dm, m, km, och mil.
 • Vi kommer att gå i genom heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar.
 • Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och prata mycket om vad det är vi gör i varje steg av uträkningarna.
 • Du kommer att få lösa uppgifter tillsammans med en annan elev och öva dig på att förklara hur du tänkt när du löst en uppgift.
 • Du kommer att få arbeta med vissa uppgifter individuellt i matteboken genom att använda tanketavlan.
 • Du tränar dina matematiska förmågor genom olika gruppövningar utifrån STRÄVORNA

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningarna görs utifrån grupparbeten, diagnos och provtillfällen.

Förtydligande

 • Du bedöms i
 • o Din förmåga att lösa uppgifter med decimaltal och uppställning med addition-, subtraktion- och multiplikationstal och kort division.
 • o Din förmåga att se samband mellan de olika räknesätten tex kontrollräkna.
 • o Din förmågan att omvandla mm, cm, dm, m, km, mil tex hur skriver du 10 cm i dm i decimalform? Svar: 0,1 dm
 • Din förmågan att skilja mellan heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar.
 • Du ska kunna avrundningsregeln och visa att du har förmågan att kunna avrunda decimaltal till närmaste heltal, tiondelar och hundradelar.
 • Din förmåga att kunna resonera kring resultatets rimlighet.
 • Din förmåga ska också kunna uttrycka en given matematisk idé på olika sätt: med ord, med symboler, med bilder av olika slag.
 • Din förmåga att använda matematiska begrepp rätt: Decimaltal, decimaltecken, positionssystemet för tal i decimalform, heltal, tiondelar, hundradelar, Längdenheter: millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil. Addition, term och summa, Subtraktion, term och differens. Division, täljare (taket), nämnare (nere), bråkstrecket, kvot ,Multiplikation, faktor, produkt
 • Diagnosen utifrån Matteborgen och diamant

Tidsplan, när ska vi göra vad?

 • v.42- Matteborgen DECIMALTAL kap 3 sid Blåsidorna s 85-90 Vad är ett decimal? Räknar med pengar: Tiodelar, hundradelar tusendelar, storleksordna Läxa Decimal
 • v.43 Grupparbete +Decimal-Diagnos 3 senast fredag
 • v.43 Lek:Kasta flygplan, Rustkammaren: Rödadelen s.78-84
 • v.45 Repetition: Decimalhäfte
 • v.47 Diagnos 6 & 8. Repetition av kap:1,3,6
 • v.47 Se din film från åk 3 du gjort om måttenheterna.
 • v.48 Kängru problemlösning
 • v.48 Prov Stora tal och decimaltal
 • v.49-51 Vikt & Volym kap 4 Matteborgen 5a s.113 hela blåa delen och s106 i röda delen.
 • v. 50 Spel, Palinspel med omvandling och spela kort med måttenheter.
 • v. 51 Måttenhetshäfte på börjas.
 • v.50-51 Läxa Ett gammalt ”Nationellaprov för åk 5” i hemläxa.

Sammanhang och aktualitet

Vi stöter ofta på decimaltal i vår vardag och det är därför viktigt att förstå innebörden av dem.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform,
 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter, kunna jämföra, uppskatta och mäta volymer och massor.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärande
 • Vi söker aktivt vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Lyssnandet och reflekterandet på egen hand och tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Pedagogisk dokumentation

Film med decimaltal

Film måttenheterna

Arbetsmaterial