Demokrati, politik och en hel del källkritik

 

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

v. 45-51

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur är det att leva i en demokrati/diktatur
 • Var kommer demokrati ifrån? 
 • Vad är massmedia och hur är man källkritisk
 • Varför är det amerikanska presidentvalet så intressant för omvärlden och Sverige? 
 • Vilken makt har den amerikanska presidenten? 
 • Vilka är det två huvudkandidaterna? 
 • Hur kan det komma sig att Donald Trump kan bli påkommen med att ljuga gång på gång men samtidigt behålla makten? 
 • Hur ska vi förhålla oss källkritiska till Donald Trumps uttalanden?
 • Vad menas med Fake News
 • Vad är Black Lives Matters?  
 • Den dolda demokratin. Hur fungerar demokrati och diktatur i praktiken?

 

Övergripande mål från LGR 11

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling. 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. 

 

Centralt innehåll från kursplanen (OBS! UR nya reviderade kursplanerna 2020) 

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier. 

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
 • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. 

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. 

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att undersöka, diskutera, värdera, analysera, söka information och därmed söka förståelse för de begrepp och kunskaper vi ska införskaffa. 

Vi kommer bland annat att få besök av olika yrkesgrupper, titta på film, ha föreläsningar men också söka information och genomföra olika tillhörande uppgifter (enskilt, i par samt i grupp) som därmed ska öka våra olika förmågor såsom analys-, begrepps-, kommunikations- samt procedurförmåga. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker löpande under temat gång genom de diskussioner vi för, de uppgifter vi genomför samt det slutgiltliga prov vi kommer att ha innan terminsavslutet. 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det amerikanska valet är en högst aktuell fråga och påverkar oss alla på olika plan. Det går inte en dag utan att olika medier rapporterar från USA och det kommande valet. Vem ska bli världens mäktigaste man den 3 november 2020? Det amerikanska valet fascinerar och intresserar många och framförallt våra elever. Utifrån aktualiteten och det intresse eleverna har visat så faller det sig naturligt och nödvändigt att lära oss mer om vår demokratiska historia och hur vi påverkar samt påverkas av olika maktfaktorer, och här utgår vi då såklart utifrån det stundande valet i USA. 

 

Att få våra elever att engagera sig i omvärldsfrågor är i förlängningen en demokratisk fråga. Att eleverna också tänker källkritiskt och funderar över syfte och mål med den information de tar del av blir allt viktigare i det komplexa samhälle som vi lever i. Det här temaarbetet syftar också till att skapa intresse för samhällsfrågor hos eleverna, få dem att se vikten av att engagera sig i demokratiska frågor och samtidigt bli källkritiska medborgare. Målet är i förlängningen att bidra till en starkare tilltro till demokrati och yttrandefrihet.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna.