Demokrati, valet 2014

Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell
När, under vilka veckor? 34-43

 

Vad?

Varför demokrati och hur fattas demokratiska beslut?
(häfte: Därför demokrati s.3-8)

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka olika maktcentrum finns i vårt samhälle? (häfte: Därför demokrati, s.9)
Hur går ett val till?
Hur styrs Sverige?

Vilka uppgifter har Riksdagen? (Häften: Riksdagen- en kort vägledning, Arbetet i kammare och utskott, s4-9) Från A till Ö, en berättelse om riksdagen och demokratin (litet häfte)

Vilka uppgifter har regeringen? (Häfte Ewa & Adam och hotet från världsrymden)
Vilka partier har vi?

Vilka olika val har vi? (Häfte: Därför Demokrati, s15)

Vad är jämställdhet?
Vad brukar man titta på i ett land när det gäller jämställdhet?
Vilka är Sveriges fyra grundlagar?
EU och våra grundlagar? (Häfte: Därför demokrati, s21)
Hur har några olika länder löst förhållandet mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten? (Häfte: Därför demokrati, s10-11)
Vad är skatt och vad används den till? (Häfte: Ewa & Adam och skatten)
Vad är en budget? (Häfte, Ewa & Adam och skatten)

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Orsaker/samband

Jämförelser
Perspektiv
Slutsatser
Resonera
Se konsekvenser

Begrepp:

blå, borgelig, grön, höger, kapitalism, kommunism, liberalism, majoritet, marknadsekonomi, minoritet, nationalism, opposition, rasism, röd, rödgröna, socialism, socialdemokrat, vänster, demokrati, ministar, diktatur, skyldigheter, justerare, protokoll, kommunfullmäktige, myndig, insändare, argument, val, statsminister, diskriminera, direkt demokrati, ordförande, dagordning, kommun, parti, demonstration, allmän rösträtt, regering, riksdag, rättigheter, representativ, sekreterare, talarlista, politiker, kandidat, vallokal, riksdagsdebatt, apartheid.

Fula debattknep som alla bör känna till och kunna förklara:

Personangrepp. Låta bli att svara på frågan. Leda bort från ämnet. Skylla ifrån sig. Lögnaktigt påstående. Störa när annan talar. Förlöjligande. Osynliggörande. Göra den andre socialt osäker. Hot. Hänvisning till auktoritet.

Strategier för övertalning

Tydligt budskap. Mottagaren ska direkt förstå ditt budskap.
Bra argument som stödjer ditt budskap.
Koppla till någon sorts auktoritet, en känd person, en vetenskaplig undersökning eller annan forskning.
Vädja till mottagarens känslor, till sympati, medlidande, engagemang, moral, upprördhet över missförhållanden och orättvisor, rädsla.
Få mottagaren att tycka att du är en pålitlig person.
Få mottagaren att känna att det är bråttom.
Rikta dig mot flera sinnen, som syn och hörsel, lägg till bilder, gärna rörliga med musik till.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

* Politiska ideologier och hur de svenska partiväsendet har utvecklats.

* Sveriges politiska system med EU, riksdagen, regeringen, landsting och kommuner. Vart olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

* Några stats och styrelseskick i världen.

* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

* Europeisk och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar:

1. Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

2. Hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra

3. mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Reflektera, analysera och kritiskt granska: 

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor, demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

Förklara orsaker och samband Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband.* 1 orsak i 2 led som svar på 
frågor om orsaker.

Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband.* 2 orsaker som svar på frågor 
om orsaker. 
* Samband mellan de 2 
orsakerna
* 3 led

Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.* 3 orsaker som svar på 
frågor om orsaker. 
* Samband mellan de 3 
orsakerna 
* centrala orsaker 
* Utvecklade i 3 led

Konsekvenser Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.* 1 konsekvenskedjor i 2 led 
* 1 kedja i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.* 3 konsekvenskedjor i 4 led 
* 2 k-kedjor i 2 led som svar på 
frågor om konsekvenser.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.* 4 Konsekvenskedjor min 4 
led. 
* 2 i min 2 led 
* Viktiga samband mellan olika 
kedjor

Perspektiv Kan utgå från några givnaperspektiv.* 2 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.

Kan utgå från flera givnaperspektiv.* 2 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 2 centrala för frågan

Kan utgå från dolda perspektiv.* 3 perspektiv på frågor med 
fokus på perspektiv.
* 2 centrala för frågan 
* 1 övergripande perspektiv/
dolt

Jämförelser Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader.* 1 st Likheter eller skillnader i 2 
led som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter ochskillnader.* 1 Likhet i 3 led 
1 Skillnad i 3 led
* 1 likhet i 2 led och 1 skillnad i 2 
led 
* Några centrala jämförelser. 
Detta som svar på frågor med 
jämförelser.

Kan göra utveckladejämförelser om likheter ochskillnader mellan givna och doldasaker.* 2 Likheter i 3 led 
2 Skillnader i 3 led
* 1 likhet i 3 led och 1 skillnad i 
3 led 
* Centrala jämförelser

Slutsats/kärna: Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.* Svar innehållande 1 motiveringar 
i minst 1 led på frågor om 
slutsatser.

Kan redogöra för utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser.* Svar Innehållande minst 3 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 1 i 3 led 
* Flera motiveringar med fokus på 
det centrala/viktiga.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.* Svar innehållande minst 4 
motiveringar på frågor om 
slutsatser.
* 3 i 3 led. 
* Fokus på de centrala/viktiga 
delarna.Hur ska vi arbeta?

Varje lektionstillfälle kommer ni gruppvis få söka reda på svaren till frågorna. Vi kommer sedan att tillsammans diskutera svaren och hur ni kom fram till svaren. Vi kommer att skriva ner det viktigaste som man bör kunna i en anteckningsbok. Dina anteckningar blir sedan ditt stöd när du ska läsa på till provet. Under varje lektionstillfälle kommer ni att få läsa, skriva och samtala om vad demokrati och makt är.

Vi kommer att läsa mycket faktatexter för att öva på försöka förstå och kunna ta till sig en faktatext.
Vi kommer att läsa i samhällskunskapsboken.
Vi kommer att läsa ett lättläst material i form av serietidningar om hur Svergie styrs och hur makten i Sverige är fördelad.
Vi kommer att titta på Riksdagens hemsida där flera filmer och fakta finns presenterat.
Eventuellt kommer vi att göra ett studiebesök på Svergies riksdag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att ha ett skriftligt prov där du kommer få visa att du kan förklara centrala begrepp och svara på ovanstående frågeställningar. På provet kommer du även få visa att du kan några “fula debatt knep” samt strategier för att övertala någon.