Den kristna kyrkan.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor?  10-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är den kristna kyrkan?
Vad är kristna kyrkans historia?
Vilka olika grenar finns inom kristna kyrkan?
Varför är den kristna kyrkan uppdelat i olika grenar?
Vad har påverkat kristna kyrkans utveckling?
Hur påveras samhället och hur påverkar samhället religionen?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­ per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman­ det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Nivå

E

C

A

Analysera kristendomen,  olika tolkningar och bruk inom denna,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskrivacentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellancentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter ochskillnader. Kan göra utveckladejämförelser om likheter ochskillnader mellan givna och doldasaker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkeltbeskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givnaperspektiv.

Kan utvecklatbeskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givnaperspektiv. Kan välutvecklat och nyanseratbeskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt välunderbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Begrepps- och modellanvändning i religion
Begrepp/modeller Kan använda  begrepp/modeller på ett i huvudsakfungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan använda begrepp/modeller på ett väl fungerande sätt.
Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Källanvändning och källkritik Kan använda olika typer av källor på ett i huvudsakfungerande sätt.

Kan föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Kan använda olika typer av källor på ett relativt välfungerande sätt.

Kan föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Kan använda olika typer av källor på ett välfungerande sätt.

Kan föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom berättande
Enskilt ta sig an information kring kristendomen och bearbeta den
Skapa en film
Resonera i grupp och spela in det

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.10 – Den kristna kyrkan. Vi tittar på ett antal bilder och gör en rutin kring dessa – Vad ser eleverna?? Vad tänker eleverna?
Vad tänker vi att vi kan om denna? Vad skulle vi vilja veta? Hur kan vi lösa det?

V.11 – Kristendom, Uppenbarelseboken, Begrepp, Helig handling.
Kristna begrepp

V.12 – Fortsatt genomgång kristendomen. Dopet. Kristendomens olika grenar.
Kristendomen i samhället.

V.13 -Kristendomen i Sverige, Besök i Gustavsbergs kyrka

V.14 – Kristendomen i Sverige, frikyrkan

V.15  – Analysvecka

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Religion är en betydande del i majoriteten av jordens befolkning. Jämför man Sverige med resten av världen är vi betydligt mer sekulariserade. Man skulle till och med kunna säga att det är vi som bryter normen. Detta kan leda till att vi får svårare att sätta oss in i hur man i andra delar av välden tänker kring religion. Men genom att studera religion kan vi skapa en större kunskap om ämnet och en bättre förståelse för andra människor. Detta gäller naturligtvis även i Sverige där religionen naturligtvis inte är helt frånvarande utan även här har en betydande roll för många.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kristendomen

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.