Descriptive passage

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När, under vilka veckor? 36-39

Vad? Descriptive passage: A Moment

Frågeställning (och följdfrågor):

– Hur var ditt sommarlov? Om du måste välja ut ett speciellt minne, vilket ögonblick skulle det vara? 
– Vad är adjektiv och till vilken utsträckning kan jag använda dem?

– Hur kan jag beskriva en text med så många detaljer som möjligt? Hur kan de fem sinnen användas i mina texter för att utveckla mina texter? Går det att beskriva känslan, lukten/lukterna, smaken/smakerna, ljudet/ljuden?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris_Engelska_Text_Uppsats.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att göra en mind map om sitt sommarögonblick för att sedan formulera sin text i muntlig form. Eleverna ska få välja ögonblick och beskriva den muntligt.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning samt en muntlig inlämning.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.36 – Skriva utkast och jobba på sin ögonblick

v.37 – Forts. jobba på samt inlämning av skriftlig version

v. 38 – Spela in den som ljudfil (lägga till bilder och ljudefftekter) samt inlämning

v.39 – Presentation av videoklipp version

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Det har precis varit sommarlov och det finns säkert något speciellt minne som man vill bevara och delge sina kamrater. Träna på att jobba med IT/media och redigeringsprogram såsom iMovie eller Pinnacle.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

I år 8 gjorde eleverna detta fast då på en enklare nivå; nu går vi vidare och skriver samt presenterar på engelska.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13-14).
 • kommunicera på engelska i tal och skrift
 • använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande , kommunikation, skapande och lärande


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.