Dramalek 19/20

Dramalek

Ansvarig: 

Anna Berlind

När?

Läsåret 19/20

Nix 7 tisdagar (v.43 – v.50) (ej v.44 höstlov)

Charon 7 onsdagar (v.3 – v.10) (ej v.9 sportlov)

Hydra 7 onsdagar (v.11 – v.18) (ej v.15 påsklov)

 

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där barnen vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?

Hur kan vi bli medvetna om vårt kroppsspråk?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgr11)

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Lgr11 kap: 3)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

 

Hur?

Vi kommer att ses i smågrupper där vi börjar varje tillfälle med en namnlek. Sedan går vi igenom vilka lekar och övningar vi vill göra och ifall det finns några speciella önskemål. 

Vi avslutar varje tillfälle med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och till sist avslappning till lugn musik eller en massagesaga.

Varför?

Barnen ska få möjlighet att:

  • lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
  • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
  • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
  • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
  • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Barnen kommer från 19 olika förskolor i Värmdö. Därför är det viktigt att vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt där goda relationer får möjlighet att växa.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och barnens upplevelser.