Dramalek 21/22

Dramalek

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När?

Läsåret 21/22

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

 

Frågeställningar

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där alla elever vågar prata, komma med förslag och lösningar i sammanhanget?

Hur kan vi skapa vi-känsla i gruppen med leken som metod?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?

Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla dramaövningar?

 

Övergripande mål från LGR 11 

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Lgr11  s.8)

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. (Lgr11 s.8)

 

Förskolekassen syfte och centrala innehåll

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr11 kap:3)

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. (Lgr11 kap:3)

 

Hur?

Vi ses i mångrupperna Nix, Charon och Hydra under en sammanhängande period av sju tillfällen. Varje dramapass startas med en namnlek, sedan går vi igenom dagens lekar och övningar och om det finns några önskemål. 

Vi avslutar varje tillfälle med att prata om vad som varit roligt, vad vi vill göra nästa gång och slutligen avslappning till lugn musik eller kompismassage till en saga.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa ett meningsfullt sammanhang för eleverna där utvecklingen av vi-känslan och kreativiteten i gruppen är i fokus.

Eleverna ska få möjlighet att:

  • lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
  • utveckla sin fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang.
  • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
  • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
  • vara med och skapa en gemensam lekbank.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
  • Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
  • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.