Elektricitet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 42- 45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad använder vi elektricitet till?
 • Hur ser en atom ut? (elektroner + kärna)
 • Vad är statisk elektricitet?
 • Vad är elektrisk ström?
 • Hur fungerar åskan och blixten?
 • Vad trodde man förr om åskan?
 • Vilka energikällor har vi och hur fungerar dem?
 • Vilka energikällor är förnybara och icke förnybara?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Att tänka kritisk, granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • Att göra undersökningar.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sim förmåga
Förankring i kursplanens syfte
 • Vi använder kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle.
 • Vi kommer att göra undersökningar.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energi användningen i samhället.
 • Magneters egenskaper i hem och samhälle.
 • Dokumentation av olika enkla undersökningar, tabeller och bilder.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering och utförande.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
8 – Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vissanvändning av fysikens begrepp. Eleven har godakunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla sambandinom dessa med relativt godanvändning av fysikens begrepp. Eleven har mycket godakunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med godanvändning av fysikens begrepp.
9 – Eleven kan relatera… I enkla och till viss delunderbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. I välutvecklade och välunderbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
10 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också beskriva och ge exempel påenergikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt godkoppling till energins oförstörbarhet och flöde. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla sambandmellanenergikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
12 – Eleven kan också berätta om… Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Samtal, lärarledda lektioner, diskussioner, film.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom ett skriftligt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 42- Introduktion + statisk elektricitet/elektrisk ström + åska
V 43- Hur kommer ström till husen + olika kraftverk
V- 45 Elektricitet + prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.