Engelska projekt vecka 47-

 

När, under vilka veckor? 47-

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
I ett ämnesövergripande projekt med SO, svenska och engelska arbeta med länder i Europa.

Hur ska vi arbeta?
Ni kommer att under engelsklektionerna att få arbeta med reseguider om det landet ni arbetar med i So och svenska. Reseguiderna ska innehålla information om landets kultur, kända byggnader, traditioner, kända platser och något ytterligare som ni väljer att berätta om landet. Innan ni börjar med reseguiderna kommer vi att diskutera om begreppet kultur, vad det innebär och vilka olika områden man kan vilja veta om ett land.

Projektet avslutas med en Europa gala där ni ska få presentera era gemensamma presentationer för varandra.

Material för arbetet

 1. Resan – enskilt Google dokument där du dokumenterar klassens gemensamma resa i de olika länderna. Används främst under SO- lektionerna.
 2. Landet – Enskilt Google dokument där du samlar fakta om landet du och din grupp arbetar med.
 3. Travel guide – den gemensamma reseguide som ni skapar i gruppen – information hämtar ni från de enskilda dokumenten med den samlade fakta.

Frågeställningar för projektet

 • Hur kan jag söka och presentera fakta?
 • Hur kan jag göra fakta tydligare genom ord och bild?
 • Vad behöver jag göra för att arbeta på ett bra sätt enskilt och i grupp?
 • Hur ska jag påbörja mitt arbete?
 • Vilka olika delar vill jag ha med i min reseguide? (förutom de som ska vara med)

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig förmåga
Muntlig framställning – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
5 – Arbetssätt
Visa förståelse under lektionstid
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
 
5 – Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
 
5 – Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
 
5 – Välja och använda material från olika medier
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Centralt innehåll från kursplanen

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Eleverna kommer att få arbeta med olika uttrycksformer genom projektet och får möjlighet att använda er kreativitet under arbetets gång. Det är eleverna som skapar projektet tillsammans med varandra och genom detta övar de på sin samarbetsförmåga och självkännedom.

 

Var beredda på en oförglömlig resa runtom i Europa där ni får unika reseguider till de olika länderna i Europa!

 

Lycka till!
Maria, Catrin och Fredrik