Estetiska och kulturella uttryck -mandalas

Bild – åk 8- estetiska och kulturella uttryck hos ursprungsbefolkningar-Mandala

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Merkurius Röd v. 7

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Är vi alla släkt med varandra?

-Vad är en minoritetsgrupp? Ursprungsbefolkning?

-Kan olika minoritetsgrupper från skilda delar av världen ha några likheter? Isåfall, hur kommer det sig?

-Vad tror du folkvandringen av olika minoritetsgrupper kan ha för betydelse för kulturen och konsten?

-Hur skulle ett konstnärligt verk som är inspirerat av flera olika ursprungsbefolkningar och dess kulturer gestaltas?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

– Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Keynote:ursprungsbefolkningar

Kunskapskrav:mandalas

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I det här projektet arbetar vi parallellt med Merkurius som har träslöjd samtidigt. Vi använder oss av samma tema i skapandet och avslutar med en gemensam utställning.

Projektet inleds med en gemensam introduktion kring betydelsen av minoriteter och ursprungsbefolkning. Vi pratar om vår egen minoritet i Sverige, samerna. Hur, var och när deras folkvandring startade, från Afrika för ca 44000 år sedan och hela vägen upp till norra Sverige. Vi kopplar dåtidens folkvandring till den folkvandring som sker i vår värld här och nu.

Jag har valt ut 5 olika ursprungsbefolkningar som alla har sina egna tusenåriga traditioner när det gäller konst, musik och livsstil. Många menar att i och med folkvandringen så kan dessa grupper ha mycket gemensamt när det gäller b l a konst och kultur. Sanfolket i Afrika, Aboriginerna i Australien, Chukchi folket i Sibirien, Samerna i Sverige och Indianerna från olika delar av Sydamerika.

Du väljer minst 5 ursprungsbefolkningarna som vi har talat om under introduktionen. (Det finns ju naturligtvis massor av fler ursprungsbefolkningar, detta är endast ett urval). Vi fortsätter med ett undersökande arbete där du ska ta reda så mycket som möjligt om de ursprungsbefolkningar du valt. Titta särskilt på färg, form och mönster på klädedräkter, instrument, hantverk och konst.

Uppgiften;

Med inspiration från några olika ursprungsbefolkningar och dess konst, musik och livsstil, ska du skapa din egen MANDALA. Skapa dina egna mönster där minst 5 ursprungsbefolkningar ska representeras. Din egen personliga tolkning ska tillsammans med några av de andra traditionerna som du har studerat vara synlig i det du har skapat.

Avslutande reflektion

Skriv en egen reflektion kring ditt arbete. Svara utförligt på frågorna nedan;

-Beskriv mandalan

Vilken/vilka ursprungsbefolkningar har du tolkat? Var i bilden kan man se det? Berätta i korta drag om ursprungsbefolkningarna och deras konst- och kulturtraditioner. Te x vilka mönster och symboler som är typiskt för just den ursprungsbefolkningen.

Varför valde du just dessa?

-Beskriv arbetsprocessen

Vad har fungerat för dig i arbetet? Vad behöver utvecklas? Stötte du på några problem? Vad har du lärt dig?

Maila mig din reflektion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När projektet är slut har vi en gemensam utställning tillsammans den andra delen av Merkurius som har arbetat med samma tema i träslöjden. Förbered en Keynote inför redovisningen. I Keynoten ska det finnas med:

-Samling av de inspirationsbilder du valt att jobba vidare med i din tolkning.

-Bilder på ditt skissarbete

-Bild på din färdiga mandala

Jag bedömer hur arbetsprocessen går, den muntliga redovisningen samt den skriftliga personliga reflektionen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Introduktion kring temat. Undersökande arbete. Skissarbete

Lektion 2. Fortsätter det undersökande arbetet. Skissarbete. Börja skapa din mandala.

Lektion 3. Fortsätter arbetet med mandalan.

Lektion 4. Fortsätter arbetet med mandalan Skriv din reflektion, samt skapa din Keynote inför redovisningen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I flera olika delar av världen lever minoritetsgrupper idag. Många har egen flagga, egen religion och egna traditioner. De flesta grupper är väldigt utsatta och utfrysta av övriga samhället. Samtidigt har vi en enorm folkvandring idag, där stora grupper har tvingats fly sitt hemland. Dessa grupper bär naturligtvis med sig egna kulturtraditioner till det nya landet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna när projektet och utställningen är klar.