Etik & orsakerna till människors flykt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad menas med kränkning & mobbning och vad finns det för risker med t ex sociala medier kopplat till detta?
 • Hur gör vi om någon blir kränkt eller utsatt för mobbning?
 • Hur hänger moral, samvete och etik samman?
 • Hur kan olika etiska modeller förklara hur människor tänker om rätt & orätt?
 • Vad menas med att vara flykting, asyl och vilka rättigheter har dessa?
 • Vilka är de vanligaste orsakerna till att människor flyr i världen ?
 • Vad är de vanligaste orsakerna till krig och visa på samband med klimat?
 • Vad innebär det att vara flykting i en konfliktzon och vad innebär det att komma till ett flyktingläger?
 • Hur kan naturkatastrofer som torka och översvämningar kan orsaka flyktingströmmar?
 • Vad är orsaken till dessa naturkatastrofer?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner (med länkar till NE + filmer):
  Etik & varför människor flyr -del 1
  Del 2 Etik & varför människor flyr – elev
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Religion:

* Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
* Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
* Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Samhällskunskap:
* Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
* Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Historia:
* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Geografi:
* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­ eras.
* Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
* Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
* Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
* Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
* Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startade vårt projekt med en flyktdag för att ge oss alla en gemensam upplevelse och erfarenhet att starta i. Utifrån kunskaper om etik kommer vi fortsätta arbetet med diskussioner om olika etiska dilemman kopplade till att tvingas fly. Det etiska perspektivet kommer sedan återkomma under projektets gång.
Vägen vidare blir sedan att studera orsakerna till att människor tvingas fly. Krig, naturkatastrofer och fattigdom blir startfokus och detta gör att vi hamnar på olika platser på Jorden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer längs vägen ha diskussioner där man alltid har chans att visa sin förståelse (kan inte sänka er).  Vi avslutar med en slutanalys som kommer bedömas.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Flyktdag & skolans Likabehandlingsplan
v.36 Moral, samvete & etik
v.37  Moral, samvete & etik
v.38 Flyktingdilemman och orsaker
v.39 Vem är flykting och rättigheter
v.40 Krig som orsak och flyktingar i krig
v.41 Fler Naturkatastrofer + kartor
v.42  Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

De etiska frågor vi ska jobba med hänger dels samman med vår start som klass och det faktum att ni elever får låna Ipads. Rätt och orätt kopplade till dessa ämnen gör att vi kan presentera viktiga etiska begrepp och modeller.

När vi sedan tar upp spåret med flyktingar gör vi det i ett läge då världen har över 70 milj flyktingar. Detta är fler än någon gång tidigare och vi får gå tillbaka till 2.a Världskriget för att hitta liknande siffror.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Projektet har redan från början försökt hitta olika ingångar till lärande då vi redan dag 2 ägnade en hel dag åt rollspel och då att vara på flykt. Samarbete var i fokus då och vi siktar hela tiden på att synliggöra de tankar som frågor om flykt tar upp. Då kan vi bygga vidare på varandras tänkande och hitta fler perspektiv.

Längs vägen kommer vi jobba med att hitta dels personer som kan berika oss med sina erfarenheter och vi söker möjligheter att dela våra kunskaper till andra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.