Flodkulturer & Antiken

Vad?

 • Vad är en historisk källa?
 • Vad gör en källa trovärdig?
 • Vad innebär det att leva som jägare & samlare?
 • Vad utvecklade människorna under denna period?
 • Vilka likheter och skillnader man man se mellan jägar & samlareperioden och den efterkommande perioden av jordbrukssamhällen.
 • Vad menas med en flodkultur?
 • Vad gjorde att Nilen lade grunden till en flodkultur?
 • Vad lade grunden till faraos makt och vad var tanken med pyramiderna?
 • Vad gav makt i Egypten och vilka kunde dra nytta av detta? (skrift, mark, många gudar, präster)
 • Hur såg kvinnoras situation ut i Egypten, var det ett jämställt samhälle?
 • Vad menas med antiken?
 • Vad lade grunden till grekernas makt? Jämför med Egypten!
 • Vad hotade de grekiska rikenas makt?
 • Hur kan man beskriva en stadsstat?
 • Vilka konsekvenser fick grekernas ökade befolkning och båtbyggande?
 • Vad utvecklade grekerna som hjälpte dem med handel och vetenskap?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan Sparta och Aten?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan Athens demokrati och den svenska demokratin?
 • Hur såg kvinnoras situation ut i de grekiska stadsstaterna, var det ett jämställt samhälle?
 • Vad har det Egypten och det antika Grekland lämnat för spår efter sig (till tiderna direkt efter och idag?

Övergripande mål från LGR11 2.2   (för läraren)

Förankring i kursplanens syfte (vilka förmågor vi övar på)

Från läroplanen (för läraren):

För eleven: (förmågor vi övar)

=> Vi övar på förmågan att vara källkritisk.
=>Vi övar att se och beskriva samband/orsaker till varför t ex farao hade så stor makt.
=> Vi övar att jämföra t ex kvinnornas situation i Egypten och Grekland.
=>Vi övar på att beskriva spår som olika kulturer lämnat efter sig ex pyramider i Egypten, teater från Grekland.
=>Vi övar på att resonera sig fram till slutsatser i form av t ex förslag eller ståndpunkter när det gäller t ex jämställdhet i Egypten.
=> Vi övar på att förstå och använda sig av viktiga historiska begrepp t ex flodkultur & antiken.

Centralt innehåll från kursplanen (som elever ska få med sig)

=> Förklara vad som menas med en historisk källa.
=> Resonera (utifrån POJKFS) om en källas trovärdighet och hur användbar den är.
=> Förklara hur jägare och samlare ordnade förda och hur de påverkades av att leda som nomader.
=> Visa på viktiga uppfinningar/upptäckter som gjordes under jägar & samlartid ex eld, verktyg, grottmålningar.
=> Jämföra vad det innebar att leva som jägare & samlare med att leva som jordbrukare.
=> Förklara vad som menas med en flodkultur med Egypten som exempel.
=> Vad var orsaken till att farao hade mycket makt och att de byggde pyramider.
=> Förklara vad som gav makt i Egypten och visa på olika perspektiv som påverkades av detta. (skrift, mark, gudar, präster, farao)
=> Dra slutsats om Egyptens jämställdhet och orsakerna till läget.
=> Förklara begreppet antiken.
=> Vad var orsakerna till att greker kunde skaffa sig makt och vilka likheter och skillnader finns med Egypten.
=> Förklara vad som menas med en stadsstat och vilka orsaker var till att Grekiska riken kunde hotas av undergång.
=> Vilka konsekvenser fick grekernas ökade makt (befolkning, ekonomi, handel, båtbyggande, naturen, slaveri)
=> Förklara hur grekerna kunde dra nytta av nyheter som mynt och ett språk med voklaljud.
=> Visa på likheter och skillnader mellan Athens demokrati och den svenska demokratin?
=>Jämför de grekiska kvinnoras situation i de grekiska stadsstaterna med kvinnorna i Egypten och dra slutsatser om stadsstaterna var jämställda samhällen.
=> Beskriv och förklara vad Egypten och det antika Grekland lämnat för spår efter sig (till tiderna direkt efter och idag).

Text från läroplanen: (som förklarar vad läraren ska lyfta fram)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Historia:

Hur ska vi arbeta? (med länkar till dokumentärer + sidor)

Vi startar med att presentera en Egyptisk by för att utifrån källor diskutera vad man kan få reda på utifrån historiska källor. Här pratar vi om trovärdighet och användbarhet. Vi tar återigen hjälp av mallen för källkritik kallad POJKFS. Vi studerar fenomen som makt och jämställdhet i Egypten.
Därefter tar vi oss till Grekland och analyserar vad som lade grunden till deras makt. Vi tar oss an Sparta och Aten för att se hur det var att leva i dessa stadsstater. Här tar vi med oss Atens demokrati så vi kan jämföra denna med den svenska. Jämställdheten jämförs med den egyptiska och svenska.

Material:

Källkritikmallen (POJKFS)
Kallkritik 160208

Arbetsmaterial:
Livet i en egyptisk by

Jagare & samlare
Jagare & samlare

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
v.14: Källkritik – historiska källor
v.15: lov
v.16: De första kulturerna, Egypten
v.17: Olika kulturer
v.18: Antika Grekland
v.19: Vad finns kvar från grekerna idag
v.20: Repetition & Analys
v.21: Romarrikets fall och starten på Medeltiden
v.22: Medeltidens betydelse

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi lägger grunden för kommade studier i historia och utvecklar våra tankar om källkritik. Vi lyfter fram vad som menas med en historisk källa och med hjälp av dessa lägger vi fokus på stora fenomen som jämställdhet och makt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.