FN

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? 42 och 43

Vad? FN 

Frågeställning och följdfrågor

Vad är barnkonventionen?
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som barn?
Vilka behov har vi? Vad måste vi tillgodose?
Vad gör en människa till en unik individ?
Hur kan vi dela in våra rättigheter i grupper?
Har jag rätt till ett namn?
Vad innebär att jag har ett namn?
Vad är en identitet?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
Centralt innehåll från kursplanen

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Att leva i Sverige

 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

Att leva i världen

 • Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Kunskapskrav
Kommentar
0 – Eleven har grundläggande kunskaper…
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
0 – Eleven kan samtala om…
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i mindre diskussionsgrupper. Har övar eleverna på att reflektera tillsammans för att tillsammans komma fram till en gemensam lösning kring olika frågor. Varje grupp presenterar även sitt arbete under lektionen för att framföra gruppens tankar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen sker kontinuerligt och sker i gruppen men även vid redovisningar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Vi tittar på ”Alla barns rätt” En app med barns rättigheter.
  Övning 1 ”Rättigheter något vi inte kan avstå från”.

  • Syfte: Barnen lär sig förstå skillnaden mellan rättigheter, individuella behov och att vilja ha. Vi märker att vissa behov är viktigare än andra och att det är svårt att avstå från dessa. Vi diskuterar hur olika människors behov är och funderar över orsaker till detta. Vi märker att basbehov kan klassas som rättigheter. Vi lär oss att människor har mänskliga rättigheter och att barn dessutom har speciella rättigheter.
 2. Vi fortsätter övning 1. Vi går därefter vidare med övning 2 ”Rättigheter tillhör alla barn”
  • Syfte: Att öka kunskapen om att varje barn har särskilda rättigheter som ska tillvaratas.
 3. Övning 3 ”Barns rättigheter kan delas in i grupper.”
  • Syfte: Att undersöka artiklarna i barnkonventionen noggrant och visa att de kan delas in i grupper, som: hälsa, utbildning, skydd och deltagande
 4. FN – Samling på Mellangården
 5. Övning 4 ”Rätt till namn och födelsebevis”.
  • Att ge eleverna en förståelse av vilken betydelse det har och hur viktigt det är att ha ett namn och bli registrerad vid födseln. Eleverna lär sig att alla födslar i Sverige noteras och registreras, men att barn på många platser i världen inte har samma möjligheter till att bli registrerade.
 6. Min nalle ”Vi skapar ett födelsebevis till nallen”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Varje år så firar vi i Sverige FN dagen en dag som vi på Mellangården uppmärksammar med en gemensam samling i Musikladan. Vid denna samling presenteras FN:s barnkonvention, vi sjunger sånger och funderar kring FN tillsammans.
Vi vill även ge elverna ett fördjupat lärande vad FN står för och få eleverna uppmärksammade på FN.s arbete.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.