Förberedelse inför nationella provet i fysik

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.11-12

Vad?

Öva inför och genomföra de skriftliga nationella proven i fysik– Del A1, A2 och A3 0ch B.
Proven är obligatoriska och genomförs under våren i årskurs 9.
Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen.

Skolverkets förklaring av delproven:

Information om de nationella proven

Nationella provet i fysik

Delprov A1 (75 min)

10-15 teoriuppgifter. Svaren skrivs på separat papper. Prövar förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Delprov A2 (45 min)

Tre uppgifter. Svaren skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Delprov A3 (30 min)

En större uppgift. Svaret skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att planera en systematisk undersökning.

Delprov B (60 min)

Två praktiska uppgifter och några utvärderingsuppgifter. Prövar förmågan att genomföra och utvärdera en systematisk undersökning.

Förankring i kursplanens syfte:

Samtliga delar kommer att behandlas under provet där du som elev samlar E, C och A-poäng inom de olika förmågorna.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Man vet aldrig på förhand vilka underdelar från det centrala innehållet som kommer men självklart kommer det frågor från kemins alla olika områden.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda lektionstid för att du på egen hand skall kunna styra över vad du vill repetera.
Som material kan du bl a läsa på fysikavsnittet i Gleerups, fysikboken (Spektrum) eller Ugglans NO fysik.
Vi kommer också att träna på gamla prov för att ni skall få bekanta er med provformen.

Gamla nationella prov: Nationellt prov i fysik 2013 och 2017

Gleerups fysik 7-9: Gleerups fysik 7-9

Ugglans NO fysik: Ugglans NO fysik

Tips på filmer: begreppafilmer på gleerups.

Arbetsområden inom fysik:

 • Materia
 • Elektricitet
 • Magnetism (ellära)
 • Astronomi  (solsystemet, universum)
 • Ljud -akustik
 • Ljus – optik
 • Kraft och rörelse (äv medelfart, acceleration, mekanik)
 • Tryck
 • Värme-väder
 • Energi – effekt
 • Atom- och kärnfysik
 • Energikällor och energiomvandlingar
 • Elektronik – elektriska maskiner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genomföra samtliga delprov i fysik NP9.
De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs kunskaper.

Sedan den 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen.

Formuleringen ”särskilt beakta” innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha en särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid din allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 2-11 – Träna på att planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar på laborationer.
v 11 -14 – Repetera gamla ämnesområden samt träna på gamla Np.
v 13 Genomföra delprov B – genomföra och utvärdera systematiska undersökningar. Inställt
v 14 –  1/4 Genomföra delprov A1, A2 och A3. Inställt

Varför?

Proven är obligatoriska och delprov A och B genomförs under vårterminen i åk 9. Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen i slutet av vårterminen.
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att
 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven bidrar också till
 • att konkretisera kursplanerna,
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.
 • samt utveckla kursplanens kriterier (kunskapskra