Förberedelse inför nationella provet i kemi

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.13-14

Vad?

Öva inför och genomföra de skriftliga nationella proven i kemi– Del A1, A2 och A3 0ch B.
Proven är obligatoriska och genomförs under våren i årskurs 9.
Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen.

Skolverkets förklaring av delproven:

Information NP Kemi 2019

Delprov A1 (75 min)

10-15 teoriuppgifter. Svaren skrivs på separat papper. Prövar förmågan att använda begrepp, modeller och teorier.

Delprov A2 (45 min)

Tre uppgifter. Svaren skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning.

Delprov A3 (30 min)

En större uppgift. Svaret skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att planera en systematisk undersökning.

Delprov B (60 min)

Två praktiska uppgifter och tre teoriuppgifter. Svaren skrivs på separat papper. Prövar förmågan att genomföra och utvärdera en systematisk undersökning.

Förankring i kursplanens syfte:

Samtliga delar kommer att behandlas under provet där du som elev samlar E, C och A-poäng inom de olika förmågorna.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Man vet aldrig på förhand vilka underdelar från det centrala innehållet som kommer men självklart kommer det frågor från kemins alla olika områden.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda mycket lektionstid för att du på egen hand skall kunna styra över vad du vill repetera.
Som material kan du bl a läsa på kemiavsnittet i Gleerups och kemiboken (Spektrum). 
Vi kommer också att träna på gamla prov för att ni skall få bekanta er med provformen.

Gamla nationella prov:

Kemi A1 2013Kemi A2 2013Kemi A3 2013Kemi B 2013Bedömningsanvisningar

Kemi A1 2017Kemi A2 2017Kemi A3 2017Bedömningsanvisningar A 2017

Andra övningsuppgifter:

Begrepp kemi:

https://gleerupsportal.se/laromedel/kemi-7-9/article/b0170633-61ed-4090-8e6c-89228b86f594

Tips på filmer (ne):

Kretslopp: Kvävets kretsloppFosfors kretsloppKolets kretslopp
Elektrolys: Elektrolys
Matens kemi: matens kemi
Grunderna i kemi: grunderna i kemi

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genomföra samtliga delprov i kemi NP9.
De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs kunskaper.

Sedan den 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen.

Formuleringen ”särskilt beakta” innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha en särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid din allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v 2-11 – Träna på att planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar på laborationer.
v 12 – Genomföra delprov B – genomföra och utvärdera systematiska undersökningar.
v.13+14 – Repetera gamla ämnesområden samt träna på gamla Np.
Onsdag v 14 –  NP delprov A1, A2 och A3.

Varför?

Proven är obligatoriska och delprov A och B genomförs under vårterminen i åk 9. Provresultaten använder läraren för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd vid betygssättningen i slutet av vårterminen.
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att
  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven bidrar också till
  • att konkretisera kursplanerna,
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.
  • samt utveckla kursplanens kriterier (kunskapskrav).