Framtiden, vad innehåller den? (Vetenskapligt skrivande och kritiskt tänkande)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v. 2-7 (Lpp:n är under utveckling och kommer fyllas på under projektets gång)

Vad?

Framtiden, vad innehåller den? Tillsammans funderar och ställer vi frågor om framtiden. Du väljer sedan en fråga, resonerar om frågan med hjälp av källor, utifrån olika perspektiv och sedan skriver du en slutsats. Syftet med temat är både att tänka kring framtiden och att vi ska lära oss ett vetenskapligt sätt att skriva text på, den utredande texten.

Frågeställning och följdfrågor

Vad innehåller framtiden?

Vad är viktigt och värdefullt?

Vad är oroande?

Vad är nödvändigt att veta?

Vad är min/din ståndpunkt?

Vad är kritiskt-analytiskt tänkande?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi gör en VT-rutin, “Kompassen” för att tillsammans fundera kring framtiden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva en utredande text. (Förklarande text)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.