Franska

HT 2021

Franska åk 6 Tellus

Ansvarig lärare: Sandra Gustafsson

När? Höstterminen 2021

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

Under den här terminen kommer eleverna att lära sig

 • lite om Frankrikes geografi, om olika städer, hur den franska flaggan ser ut
 • uttrycka var man bor och fråga var någon annan bor
 • hälsa och presentera sig och ställa frågor till andra (säga vad man heter, hur gammal man är och hur man mår)
 • berätta om sig själv (namn, ålder, var man bor, syskon, husdjur)
 • släktord
 • räkneord
 • klockan
 • veckodagar, månader, årstider
 • fritidsaktiviteter
 • namn på Europas länder, nationaliteter, språk
 • använda grundläggande ordförråd (saker i klassrummet, djur, frukter) och adjektiv (färger)
 • uttrycka vad man tycker om och inte tycker om

 

Övergripande mål från LGR11 – 2.2  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

 • kan använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det västerländska kulturarvet,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att,

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, t ex från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger
 • Sånger och ramsor
 • Enkel information och enkla meddelanden
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

 

Kunskapskrav Moderna språk som språkval

Kunskapskrav åk 6

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi använder läromedlet La Nouvelle Chouette A. Vi går igenom textbokens kapitel (lyssnar, läser, översätter och gör enkla dialogövningar) och gör uppgifterna som är kopplade till kapitlet där.

Läromedlet La Nouvelle Chouette kommer ibland att kompletteras med annat material för variationens skull – t ex musik, film och andra texter. Allt sammantaget med målet att utveckla elevernas läs-och hörförståelse och muntliga och skriftliga färdighet.

Vi arbetar individuellt, i par och i grupp med bl a dialoger, enklare rollspel och presentationer.

I Schoolsoft ligger lektions- och veckoplaneringen samt information om läxor och prov. Extramaterial kommer att läggas ut i Google Classroom.

 

Redovisning och bedömning

Formativ bedömning:

Läraren observerar elevernas arbete under lektionerna och hjälper eleverna att vara medvetna om sina mål inom ämnet, vad har de uppnått och vad de behöver för att fortsätta att utvecklas inom språket. 

Summativ bedömning:

Eleverna kommer att genomföra flera prov som används som stöd till slutbedömning och betygsättning. Proven ska bedöma elevens språkliga förståelse och färdighet.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
I Classroom ligger lektionsplaneringen och i Schoolsoft finns information om läxor och prov.