Friluftsliv åk 1-2 samverkan med fritids och skola

Idrott och Hälsa/ Friluftsliv Neptunus och Uranus

Idrott och Hälsa – åk 1 och 2 läsåret 2016-2017
Ansvarig pedagog: Gottis samt samverkan med fridtids/skola
När- varje fredag 1timme hela läsåret( i möjligaste mån ute)

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)?

Hur kan vi tillsammans stärka våra elevers självkänsla? Få dem att samverka i grupp? Uppleva naturens växlingar i olika årstider.

 1. Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
 • allsidig rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen
 • Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
 •  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå).

 Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Central innehållet kapitel 4 Fritids

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att arbeta utomhus för det mesta, både i grupp och enskilt. Vi lägger upp olika teman som vi sen jobbar med i 3-6 veckor. Klasserna kommer även att under No och so fördjupa sig mer i vissa av de teman som vi har. Tex. spår i naturen av djur, kartkunskap mm. Vi delar ett google drive dokument där vi skriver om det tema som ligger samt ger förlag på övningar. Sen gör vi förfinade planeringar i varje årskurs.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi träffas regelbundet och utvärderar lektionerna. Vi diskuterar hur vi ska gå vidare. En större utvärdering kommer att ske vid årets slut.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

Vi har en lektion varje fredag ute. Vi är vid varje tillfälle 36 barn och 3-5. Detta ger oss möjlighet att dela upp klasserna i mindre grupper.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Andra pedagoger som jobbar med klasserna, klasserna som grupper.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att
få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

 • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord)

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Hur har gruppen fungerat?

Pedagogisk dokumentation (länkas)

Länktips