Fröväxter och sporväxter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 35-42

Vad?

Läsanvisningar Spektrum Biologi s 38-69

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är kryptogamer och fanerogamer?
 • Hur sprider sig olika växter?
 • Hur förökar sig olika växter?
 • På vilket sätt får kryptogamer och fanerogamer vatten och näring?
 • Vad är pollinering, mycel?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte
 …utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfiken på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen…
Centralt innehåll från kursplanen
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör … naturbruk…
 •  genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 •  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i … naturen…
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha lärarledda lektioner, lab, fältstudier, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom både inlämningar, diskussioner, lab, fältstudier men också som ett avslutande skriftligt prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Introduktion, grund förväxter/sporväxter
V 36- Fröväxter
V 37- LAB, fröväxter
V 38- Sporväxter, fältstudie mossor
V 39- Lavar och svampar
V 40- Uppgift om svampar, berättarpromenad
V 41- Studie om lavar på skolan,
V 42- Prov

Fröväxter och sporväxter

http://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix97
(filmen är från NE och kan endast ses om man är inloggad)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Växter, natur är alltid aktuellt. Vi lever i och med detta. All kunskap kan hjälpa oss att ta hand om vår värld lite bättre.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.