GE – Vad skapar rikedom och vilka utmaningar finns?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.16- v.20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vilka samband finns det mellan klimat och rika länder? (Klimatzoner)
 • Vad har varit avgörande naturtillgångar för att skapa rikedom
 • Hur hänger ett lands olika sektorer samman och hur kan dessa skapa rikedom? (BNP & Näringsliv)
 • Hur kan handel påverka ett lands möjligheter till rikedom? (Protektionism & frihandel)
 • Hur kan Multinationella företag & fair trade påverka ett lands ekonomi och människors levnadsförhållanden? (Perspektiv)
 • Vad har gjort att turismen blivit en allt viktigare näring i länders ekonomier?
 • Vilken betydelse har rikedom på länders demografi? (Befolkningspyramider, orsaker och konsekvenser)
 • Vilka konsekvenser har de rika ländernas urbanisering? (Demografi, Stad, glesbygd)
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. Se kartorna i bilagan och eget test
 • Vad är orsakerna till världskartors utformning och vilka konsekvenser får dessa?(yta, vinklar, längd)
 • Vilka utmaningar leder rikedomen till för framtiden?

Material:

 1. Lpp-genomgång:
 2. Keynote från lektioner:
  Källor till rikedom – elev
 3. NE
  Kartor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10988?tab=extraMaterial&id=910108
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10988Näringsliv & sektorer:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11074Primär sektor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11073Sekundär sektor:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11075Handel & turism
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11134Transport
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/11135Befolkningspyramider:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10919Klimatzoner:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/234/10015

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll från kursplanen (+ kopplat till frågeställningarnan)

* Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Vilka samband finns det mellan klimat och rika länder? (Klimatzoner)

* Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transport­eras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. 

Vad har varit avgörande naturtillgångar för att skapa rikedom?

Hur hänger ett lands olika sektorer samman och hur kan dessa skapa rikedom? (BNP & Näringsliv)

Hur kan handel påverka ett lands möjligheter till rikedom? (Protektionism & frihandel)

Hur kan Multinationella företag & fair trade påverka ett lands ekonomi och människors levnadsförhållanden? (Perspektiv)

Vad har gjort att turismen blivit en allt viktigare näring i länders ekonomier?

* Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Vilken betydelse har rikedom på länders demografi? (Befolkningspyramider, orsaker och konsekvenser)

Vilka konsekvenser har de rika ländernas urbanisering? (Demografi, Stad, glesbygd)
Vilka utmaningar leder rikedomen till för framtiden?

* Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. 

Se kartorna i bilagan

* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Vad är orsakerna till världskartors utformning och vilka konsekvenser får dessa?(yta, vinklar, längd)

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informa­ tionssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Vi jobbar med kartor och olika geografiska material för att samla information om rika länder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Vi kommer starta med kartor och kartanalyser då dessa kommer vara återkommande verktyg längsvägen. Med detta på plats kommer vi studera de delar som bygger ett lands näringsliv, dess näringsgrenar. Med kunskaper om dessa får eleverna studera eget val land för att analysera landet.

Hur ska vi arbeta?

Mycket kartanalyser och med hjälp av dessa omsätta teori till geografiskt arbete och analys.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Diskussioner längs vägen  är möjligheter innan den slutanalys alla gör (muntligt eller skriftligt).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Pass 1: Kartkunskaps film och BNP + Start analys del klimat
Pass 2: Kartanalys klimat & Naturtillgångar (+ vad behövs för att ta till vara på dessa naturtillgångar + Namngeo = hitta platser
Pass 3: Analystid (sprids på alla passen
Pass 4: Val av land + intro näringsliv och Primär sektor
Pass 5: Primär
Pass 6: Primär
Pass 7: Sekundär
Pass 8:Sekundär
Pass 9 Namngeotest
Pass 10 Handel & turism
Pass 11 Handel + Transport
Pass 12 Befolkningssamband = pyramid + landsbygd/stad utmaningar
Pass 13 rep
Pass 14 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger nu på de kunskaper vi har dels om vad som skapar fattigdom och sårbarhet. Vi kan också bygga vidare på kunskaper om historien och hur denna hjälpt till att skapa rikedom i t ex Sverige. Utöver detta bygger detta även vidare på kunskaper om ett lands och privatpersoners ekonomier.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.