Solen grön – Geometri

Ansvarig lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.14-18

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Hur kan vi få användning i vardagen av vår nyvunna kunskap?
  • När och hur använder vi de geometriska satserna?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i klassrummet kommer blandas med gruppvisa aktiviteter. Det blir en del räknande på egen hand med hjälp av boken, arbetsblad, Gleerups och kunskapsmatrisen.

Formelblad

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Via aktivt deltagande under lektionerna. Korta avstämningar på exempelvis Kunskapsmatrisen.
Området geometri kommer såklart ingå i det större avslutande provet som vi kommer ha i matematik under våren.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Planeringen lektion för lektion kommer ligga i classroom.

Classroom – Solen grön

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.