Gestalta sommaruppgiften i en låda

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Anna Berlind

När, under vilka veckor?

På eftermiddagarna i aug-sep 2018

 

Vad?

Eleverna i Pluto skapar sin sommaruppgift, rörelseglädje, i en skokartong.

 

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan du göra/visa din rörelseglädje i lådan?

Vilket material behöver du?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte
  1. Fritidshemmet

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen
  1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljen under eftermiddagarna på fritids. Vi funderar tillsammans hur uppgiften kan lösas och vilket material som behövs innan eleverna sätter igång.

När lådorna är färdiga ställer vi ut dem i hallen så att kompisar och föräldrar kan inspireras och titta på det vi skapat. Möjligheten att ta fram och leka med lådan tillsammans med kompisar ska finnas.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna har berättat om sin sommaruppgift för varandra i samlingar i förskoleklassen. På fritids får de uppgiften att på ett estetiskt och kreativt sätt skapa en miljö utifrån sin rörelseglädje.  

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
  • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat.