Grammatik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 35-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är grammatik?
 • Varför ska vi jobba med grammatik?
 • Vilka är de vanligaste grammatiska felen?
 • Vad är det för skillnad mellan de/dem och dom?
 • Hur kan vi använda skiljetecken för att förtydliga och förstärka det vi vill säga?
 • Hur kan det bli fel med särskrivningar?
 • Vad är talspråk och skriftspråk?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
4 – Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt godspråklig variation.
5 – I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
6 – De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enklagestaltande beskrivningar och enkel handling. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. De berättande texter eleven skriver innehåller välutveckladegestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
12 – Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsakfungerande inledning, innehåll och avslutning och vissanpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, övningar, nötning av kunskaper, samtal, grupparbete osv.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning av särskrivningar. Bedömning kommer att göras av redovisningen samt under nästa projekt där de ska använda alla kunskaper de fått för att skriva en fantasybok.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Introduktion + dubbelteckning
V 36- Särskrivning + sammansättning
V 37- Skiljetecken + talspråk/skriftspråk
V 38- de/dem/dom + reodovisningar
V 39- Avslut av område.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att skriva texter. Nu får de träna på hur de ska skriva för att kunna nå ut till så många som möjligt, att få läsaren att förstå vad man vill och menar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagarex