Greta Thunberg projekt engelska

När, under vilka veckor? 49-51

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Arbeta kring temat miljö där vi ska läsa boken ”No one is too small to make a difference” av Greta Thunberg

Hur ska vi arbeta?
Projektet inleds med att ni ska få se talet som Greta Thunberg höll på en miljökongress. Därefter ska ni få skissa på ett individuellt tal om något ämne som ni brinner för. Tips på ämne man kan skriva sitt tal om är:

– en familjemedlem som betytt/betyder mycket
– ett djur som betytt/betyder mycket
– orättvisa i samhället
– orättvisa i världen

Innan ni påbörjar att skriva ert tal ska ni meddela Maria vad ni bestämt er för att skriva om.
Presentation av talet sker i samma grupper som ni hade under NP i engelska.

Därefter när ni presenterat era tal kommer ni att få läsa boken av Greta Thunberg som ni sedan ska få skriva en bokrecension om. Mall till bokrecensionen finns nedan:

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v48 – introduktion av projektet, skriva skisser till individuella talen

V49 – inlämning PM av sitt tal och redovisningar av dessa i NP grupperna

v50 – Läsa boken av Greta Thunberg

v51 – bokrecensioner av boken no one is too small to make a difference – Greta Thunberg

JULLOV!

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i tal
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
4 – Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
4 – –||–
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
4 – Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Eleverna får under projektet använda sin kreativitet och skriva och tala om ett ämne som intresserar dem.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Eleverna får under projektet använda sin kreativitet och skriva och tala om ett ämne som intresserar dem. Vi pedagoger på Lemshaga tror på elevernas förmåga av kreativitet och att de tillsammans kan skapa något unikt.

 

Lycka till!
Maria