Grupprocessen och trygghet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik, Madelene, Annica, Charlotta

När, under vilka veckor? HT-18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi skapa trygga grupper inför sista läsåret på Lemshaga?
Vad är Mind-Set?
Hur kan man själv tänka för att lyfta sig i skolan?

Övergripande mål från LGR11 2.1
  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under uppstartsdagarna lägger vi stort fokus på att få ihop grupperna i Ladan. Genom att göra detta skapar vi relationer mellan de tre årskurserna 7-9 som bidrar till en ökad trygghet.

Eleverna delas in i tvär-grupper med åk 7-9.
Under olika stationer får grupperna fundera kring hur man kan bidra till tryggheten i Ladan bland annat genom att skapa aktiviteter på rasterna. De fick även genomföra en quiz med de regler som finns kring Ladan.
I dessa ”ansvarsgrupper” (12-grupper) fortsätter sedan vår strävan mot trygghet genom en hel dag med gruppstärkande övningar i form av en Turf (skattjakt) på Djurgården i Stockholm.
Här är också målet att bygga relationer mellan eleverna i högstadiet vilket målet är att öka tryggheten.

Vi lägger även fokus på hur man själv som elev kan bidra till att utveckla gruppen framåt och skapa trygga grupper under förberedelsen inför utvecklingssamtalen. Kopplat både till gruppprojekt och den ”lilla” gruppen som resonerar på lektionen.

Vi ska gå igenom likabehandlingsplaner med samtliga klasser. Vad står det där?
Ladans regler lyfter vi och låter eleverna fundera kring. Kan eleverna koppla ihop Ladans regler och delar av likabehandlingsplaner?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 34 – 12 grupper i olika stationer.
Turf på Djurgården

V.35 – Minde-set

V.36 – Inför utvecklingssamtal Gruppfokus

V.37 – Inför utvecklingssamtal Ämnesfokus

V.38 – Utvecklingssamtal

V.39 – Kommande händelser, Yam, Syv-info inför gymnasievalet

V.40 –  Klassråd
Regler i Ladan.
Hur kan man som elev påverka? Den demokratiska processen….
Quiz kring ladan-regler

V.41 – Likabehandlingsplanen Lyft denna och handlingsplan vid mobbning.
Fortsätt utveckla tankar från Ladans regler

V.42 – Mindset mål
Praktisk info

V.43 – Utvärdering mål. Illustrera Positivt och negativt mindset.

V.44 – Lov

V.45 – Följ upp målen uppsatta på utvecklingssamtal. Revidera målen.

V.46 – Syvuppgift Yrkesquiz, Vilken medarbetare är jag?, Isberget, Gymnasietest

V.47 – Planering inför gymnasiemässan
Ladda ner App.

V.48 – Sammanställa information och tankar från gymnasiemässan
Info om NP (grupper)

V.49 – Ung livsstil enkätundersökning

V.50 –

V.51 –

V.52 – Jullov

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.