Hållbar utveckling 1 – ekonomi & historia

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? 35 – 42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur är en en god människa?
Vad menas med synder & dygder?
Vad innebär dygdetik?
Vad menas med hållbar utveckling?
Vad menar man med ekonomi och vilka typer finns det?
Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
Hur hänger näringar samman med företagen?
Vad kämpade kvinnorörelsen för att öka jämställdheten (från 50-talet och framåt)?
Hur har kvinnors situation förändrats ekonomiskt och hur har feminismen bidragit?
Vad menas med offentlig sektor och vad har dessa hand om ?
Vad var orsakerna till att Sverige fick rekordår i ekonomin?
Vilka samband finns mellan rekordåren och framväxten av Folkhemmet och välfärden?
Hur har välfärd bidragit till ökad jämställdhet?
Hur påverkas landsbygden av ökad urbanisering och en befolkning som blir äldre?
Vad skulle landsbygden kunna satsa på för att kunna behåll offentlig service?
Hur påverkar globaliseringen ekonomin i rika och fattiga länder och är det som sker rättvist?
Hur mäter man ett lands rikedom och hur kan man få den att öka??
Vad är orsakerna till hög- och lågkonjunktur, samt hur ser sambandet ut till inflation?

Material:

Lpp-genomgång:

Kartor till namngeografi:

Namngeografi världen ht 19

Keynote från lektioner:
Elev Lpp

Sidor i Gleerups finns med som Qr-koder i Keynote ovan.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Samhällskunskap:
* Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

* Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
* Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

* Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio­ ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

* Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

* Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

* Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Historia
* Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

* Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

* Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

* Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

* FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

* Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar terminen med att ta fram viktiga grundstenar vi lagt inför årets övergripande tema som är hållbar utveckling. Vi skapar sedan en första bild av vad vi ser att en god människa är. Här jobbar vi i grupper och sedan studerar vi vad andra har tänkt om detta. På detta sätt får vi ytterligare etiska förhållningssätt att avvända oss av när vi sedan ska diskutera hållbara lösningar. delavslut blir att formulera ett svar på frågan “Vad är en god människa”. Här över vi olika sätt att göra analys/reflektion med kamratrespons.
Med denna start tar vi oss sedan an hållbarutveckling med ekonomi som ingång. Vi kommer utgå från det ekonomiska kretsloppet för att studera hur viktiga delar häger samman, hur de utvecklats över tid och hur de kan bidra till hållbarhet. Längsvägen kommer vi koppla in rättviseaspekter och koppla in t ex jämställdhet. Denna del kopplar in fenomen som feminism och hur välfärden vuxit fram i Sverige.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Analysfråga om hur en god människa är sedan kommer vi ha diskussioner längs vägen och vi kommer jobba med att reflektera runt de stora frågorna i våra guldklimpar längsvägen. Vi avslutar med en slutanalys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Vad har vi med oss och SO-tips
v.36 Hur är en god människa och dygdetik.
v.37 Ekonomi och mäta rikedom, start kretslopp
v.38 Ekonomi och jämställdhet
v.39 Offentlig sektor och rekordåren
v.40 Landsbygden, Banker och utlandets påverkan på ekonomin (globaliseringen)
v.41 Mäta rikedom, konjunkturer och inflation
v.42 Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har med oss studier om rika och fattiga länder. Tillsammans har vi jobbat med rättigheter och vad som jobbat mot detta. Nu ska vi blicka framåt för att se hur kan vi skapa en hållbar framtid. I detta behöver vi bygga på kunskaper om de 3 olika delarna i hållbar utveckling: ekonomi, rättvisa och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.