Hi – Kampen om Sverige

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.35-v.40 & v.42-v.46

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: v.35-v.40
 • Vilka var de 4 stånden och vad var vanliga yrken inom dessa?
 • Vad gjorde Gustav Vasa för att öka sin makt och vad fick han för motstånd?
 • När var den svenska stormaktstiden och vad menas med en stormakt?
 • Vad gjorde att drottning Kristinas abdikering så omdiskuterad och hur var kvinnors situation under stormaktstiden?
 • Vad hände med kungens makt under Stormaktstiden och vad var med och påverkade? (envälde)
 • Hur utvecklades handeln under stormaktstiden och hur påverkade denna olika grupper i samhället? Järnet, invandring)
 • Vad var orsaken till de många krigen under Stormaktstiden och vilka blev vinnare och förlorare på dessa krig?
 • Vad var orsakerna till att Sverige kunde bli en stormakt och vad blev konsekvenserna av att vara en stormakt?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Kampen om Sverige – elev
 2. NE
  De 4 stånden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12977
  Kungens makt & Kristina:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13456
  Uppror mot Vasa – Dackefejden:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/12972
  Orsaker till Stormakt 1: Handel
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/14076
  Orsaker till stormakt 2 & starten:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13469 
  Vinnare & förlorare i krigen & slutet:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13455
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/13457
  Kvinnornas situation:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/277/14077
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, => Analysera historiska situationer för att se vad för normer som styrt och reflektera över jämförelser med idag.

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken => Se hur jämlikheten såg ut i Sverige och följa utvecklingen mot ökad jämlikhet.

 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, => Se hur samernas situation förändrades under Stormaktstiden.
Förankring i kursplanens syfte

•  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om lik­ heter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer följa den historiska utvecklingen från Vasa-tiden in i Stormaktstiden. Vi söker svar på frågor som vad gjorde Sverige till en Stormakt, vilka hade makten och rikedomen i Sverige? Vilka blev vinnare på krigen & freden? Vi tar oss an frågorna genom att använda olika roller som eleverna får bygga längs vägen. Dessa ställs inför dilemman/frågor som var aktuelle för tiden och vi väver in dessa i olika moment som är av ”spelkaraktär”. Ett återkommande inslag kommer vara att belysa normer och hur och varför dessa ändras. Eleverna sätter samman detta till presentationer som vi kan visa upp.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Dels kommer ”spelet” leda till diskussioner som synliggör kunskaper och dels kommer vi ha en avslutande analys för att visa kunskaperna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35: Intro, ”spelare”/de 4 stånden, vad har vi med oss från Vasa-tiden
v.36: Skapa avatarer & Kungens makt
v.37: Uppror mot kungen och Vad är en stormakt och vad var orsaken till att Sverige blev det.
v.38: Handelns betydelse, Vinnare & förlorare på krig som 30-åriga kriget
v.39 Drottning Kristin, Kungens ökande makt och  Stormaktstidens slut
v.40: Stormaktstidens slut + Rep & Analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Under föregående år landade vi historiskt i Vasatiden och hur Gustav Vasa skapade ett rike med en starkare kung och en ny syn på kristendom. Vi bygger nu vidare på detta och försöker plocka in stora frågor runt rikedom & fattigdom, maktlöshet & makt när vi följer den svenska historien framåt i tiden. Längs vägen kommer vi belysa normer och se hur de kan ändras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Denna gång plockar vi upp elevernas vilja till lek/spel och vi utformar vår väg genom historien som ett spel. Reflektion och vidgande av perspektiv kommer vara en viktig del då eleverna spelar med olika avatarer som de behöver växla mellan.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.