Hjärnpodden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.38-41

Vi har lyssnat på Anders Hansens sommarprat i P1 och skrivit egna brev om innehållet. Breven ska mailas till en valfri vuxen. Vi ska ska göra egna radioprogram med tema hjärnan. Till radioprogrammen bjuder vi in olika personer med specialistkunskaper om hjärnan.

Frågeställning och följdfrågor

Vilka specialister ska vi bjuda in?

Vilka frågor ska vi ställa till vilken specialist?

Hur hittar vi information?

Hur vet vi om en källa är trovärdig?

Hur skriver vi ett manus?

Hur spelar vi ett radioprogram?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

Språkbruk

  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning och källkritik

  • Hur man citerar (och gör källhänvisningar).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Jag har lagt uppgiften i Schoolsoft. Där ser ni vilka förmågor som bedöms.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ni får önska en karaktär, därefter blir ni indelade i grupper om 4-5. Tillsammans skriver ni/vi ett manus med inledning, innehåll och avslutning. Avslutningen ska även innehålla ett resonemang om källorna är trovärdiga.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni skriver i ett delat dokument. Dokumentet ska lämnas in till mig. Ni spelar in ett program som vi sedan lyssnar på. Jag bedömer vad och hur du skriver i förhållande till kunskapskraven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi riktar oss mot verkliga mottagare som klasskompisar, föräldrar och allmänheten. Vi skapar “något på riktigt” genom gemensamt utforskande och experimenterande. Lemshagas treårsmål är att lära om hjärnan och elevernas intresse och nyfikenhet för hjärnan är stort. Därför passade det bra att fördjupa sig i området genom ett att skapa egna radioprogram om hjärnan.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.