Identitet och livsfrågor

Ansvarig/Ansvariga: Patrik Bohjort
När, under vilka veckor? V.(10)11-14

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Religion:
Hur ser man på livsfrågor på olika platser på jorden?
Hur påverkar religionen synen på livet?
Hur skapas olika religiösa identiteter?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Analysera, se orsaker, konsekvenser, se perspektiv, jämföra, se samband

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  • Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.
  • Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Nivå E C A
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Beskriva, förklara & se generella mönster. Kan beskrivacentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband mellancentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelser (inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.) Kan göra enkla jämförelser om likheter ellerskillnader. Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader. Kan göra utveckladejämförelser om likheter ochskillnader mellan givna och dolda saker.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Förklara orsaker och samband

(hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden)

Kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggd resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Beskriva och ta olika

perspektiv (visar hur olika identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar)

Kan enkeltbeskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och utgå från några givnaperspektiv.

Kan utvecklat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. och kan utgå från flera givna perspektiv. Kan välutvecklat och nyanserat beskriva hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

och kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Förslag/slutsats/kärna Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Med delar av boken ”Religion 3”

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Delvis använder vi Boken ”Religion3” Där tittar vi på delar av kapitlen om de fem världsreligionerna. Det vi jobbar med är:
* Jag är …….
* Budskapet och läran
* Hur uppfylls budskapet?
* Hur blir man ……..Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.11 – Vad är en Jude, en kristen, en muslim, en Hindu och en Buddhist?
En jämförelse mellan de olika religionerna då vi söker likheter och skillnader.
Vad är meningen med livet enligt de olika religionerna?
Vad är norm? Manligt och kvinnligt – finns detta??

 

V.12 – Vad säger populärkulturen (tidningar och tv) om religioner??

Hur formas individer av religioner och populärkulturen??

* Fundera på någon film där furbjuden kärlek förekommer.
* Varför är viss kärlek förbjuden?
Hur framställs Religion på på film? Ge exempel.
* Kan man motverka traditionella könsmönster?

V.13 Livsåskådningar – Religiösa Vs Icke religiösa. Ex Humanismen.

Analysuppgift. Religion VS samhället ”ge och ta”