Information och kommunikation

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.12- 22

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

 • Vilken roll spelar media och våra mediala kommunikationskanaler för oss idag?
 • Vika fördelar och vilka risker förekommer?
 • Hur Använder man media (sociala medier) för att sprida information och budskap
 • Vad är media och vilka olika typer av media finns?
 • Vad är tillåtet och inte tillåtet att göra i media?
 
Begrepp:

Propaganda – Propaganda är mer eller mindre systema skt bedriven verksamhet som sy ar ll a med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning. (NE)

Sociala medier – Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. (Skolverket)

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte

 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 
Centralt innehåll från kursplanen
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbe nnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo- kratiska rättigheter och skyldigheter.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Betygskriterier:

E
Eleven granskar sociala medier och för enkla resonemang kring sina resultat.
Eleven gör enkla beskrivningar på hur sociala medier påverkar samhället.
Eleven kan se enkla samband mellan olika sociala medier.
Eleven använder korrekta begrepp på ett i huvudsak korrekt sätt.
Eleven se på hur sociala medier påverkar utifrån olika perspektiv och för enkla resonemang kring sitt resultat.
Eleven drar en slutsats utifrån resultatet och för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring detta.
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven granskar sociala medier och för relativt utvecklade resonemang kring sina resultat.
Eleven gör relativt utvecklade beskrivningar på hur sociala medier påverkar samhället.
Eleven kan se relativt utvecklade samband mellan olika sociala medier.
Eleven använder korrekta begrepp på ett i korrekt sätt.
Eleven se på hur sociala medier påverkar utifrån olika perspektiv och för utvecklade resonemang kring sitt resultat.
Eleven drar en slutsats utifrån resultatet och för utvecklade och till förhållandevis underbyggda resonemang kring detta.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Eleven granskar sociala medier och för välutvecklade resonemang kring sina resultat.
Eleven gör välutvecklade beskrivningar på hur sociala medier påverkar samhället.
Eleven kan se välutvecklade samband mellan olika sociala medier.
Eleven använder korrekta begrepp på ett väl utvecklat och korrekt sätt.
Eleven se på hur sociala medier påverkar utifrån olika perspektiv och för välutvecklade resonemang kring sitt resultat.
Eleven drar en slutsats utifrån resultatet och för välutvecklade och till underbyggda resonemang kring detta.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Vi använder boken Samhälle i dag 7och utgår från kapitlet ”Massor av media” sid 25-53
 • Vi jobbar mycket med media som hjälpmedel för att granska media och se hur det används och missbrukas.
 • Vi granskar aktuella ämnen som hur media missbrukas och vilka konsekvenser detta kan få.
 • Marknadsundersökning??
 • Göra källkritiska granskningar
 • Eleverna skapar ett eget reportage kring ………(eleverna är med och tycker)
 
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Gemensamma diskussioner
 • Redovisningar i grupp och enskilt
 • Redovisning av uppgift
 • Analys
 
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 • V.12 – Förberedelser och diskussioner. Bilder.
 • V.13 – Hur vill eleverna utforska ämnet?? Granskande av media. Vad har media för uppgift och vilka krav ligger det på medier at granska källor? Uppgift 1. (Bilden)Medias krav Public service vs reklamkanaler
 • V.14 – Reklam
 • V.15 Påsklov
 • V.16 – Nätet och sociala medier
 • (https://padlet.com/patrik_bohjort/11b2s51po9hl)
 • V.17 – Prao
 • V.18 – Social media
 • V.19 – Social media
 • V.20- Repetition
 • V.21 – Analys/prov

Länkar:

Uppgift Censur:
Vi har lagar om yttrandefrihet (s.50 i boken). Det är en del av demokratin att olika åsikter får komma fram i press, radio och tv. Men med Internet blir det lättare för till exempel nazister och rastister att kringgå de begränsningar som finns i lagen. De kan lätt sprida sin propaganda till många.
Bör vi göra som Kina och censurera Internet?

Förutspå framtidens media. Denna uppgift är två moment:
Moment 1.
Resonera kring följande: 1 – Hur tänker ni att massmedia (tv, tidningar, internett) och social media kommer se ut i framtiden (om ca 15-20år). Vilka förändringar tänker ni har ägt rum? Vad finns kvar av det vi har idag?
Om det har skett förändringar vad beror det på?

Moment 2.
Titta & lyssna på de båda klippen/intervjuerna med Alexander:
1 – https://www.youtube.com/watch?v=6VfZsoMZEdg
2 – https://www.youtube.com/watch?v=Wn3V3cz70fo
Resonera kring följande:
Hur stämmer detta överens med er spådom?
Har Alexander rätt? Vilka delar håller ni med om? Vad håller ni inte med om? Mottivera.

Tryckfrihetsförordningen:

Vilnkade nyheter uppgift
Läs sid 39-40 i boken
Uppgift efter föreläsning:
Bild är ett språk
Uppgift
Eleverna tittar på filmen:
Resonerar sedan kring följande:
1 – Vilka ansvar har media i att vara källkritiska?
2 – Vilka problem (konsekvenser) ser ni kan uppstå när falska nyheter sprids?
3 – Vad tror ni orsaken kan vara till att man sprider falsk information?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi arbetar för ett fördjupat lärande.
 • Vi ska se varje individs egenskaper/möjligheter
 • Uppgifterna ska vara meningsfulla

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.