Informellt brev

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När?

Vecka 35-36

 

Vad?  

Du ska skriva ett informellt brev som är anpassat efter mottagaren.

 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka textdrag är typiska för ett brev?

Hur får man en tydlig struktur i ett brev?

Vad är ett informellt språk?

 

Förankring i kursplanens syfte
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Läsa och skriva
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Språkbruk
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Kunskapskrav

 

 

E C A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

 

 1. Gå igenom vad som utmärker det informella brevet, hur det är uppbyggt (textdrag) och hur man skriver det.
 2. Undersöka ett brev från Catrin.
 3. Skriva svar på Catrins brev som övningsuppgift. 
 4. Generell respons i helklass: Vad var lätt och vad behöver vi tänka mer på?
 5. Undersöka ett brev från den påhittade avsändaren Kim.
 6. Bedömningsuppgift: Skriv ett informellt brev till den påhittade mottagaren Kim.

Vi arbetar i Google Classroom.

 


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Du redovisar dina kunskaper allra främst genom att skriva det informella brevet till den påhittade mottagaren Kim.

 

Det informella brevet till Catrin är i första hand en övningsuppgift även om det självklart finns möjligheter att visa kunskaper även i den uppgiften då bedömningen sker formativt hela tiden.

 

Det som bedöms är hur du uttrycker dig och vilket språk du använder för att skriva brevet. Vad du skriver, d v s hur du anpassar ditt språk och hur du och tänker på läsaren bedöms också. Det finns också chans att visa kunskaper genom att vara med och diskutera meningsbyggnad, innehåll och ordval under genomgångar och klassrumsarbete.

 

 

Material

Allt material finns på Google Classroom

 

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

 

Att kunna formulera ett brev som är anpassat efter mottagaren är en demokratisk rättighet och en grundläggande färdighet för att kunna göra sin röst hör som medborgare.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi lär tillsammans och av varandra.