Källkritik

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är källkritik?
 • Hur kan vi veta och fundera vad som är sant eller falskt?
 • Vad är skillnad på fakta och värdering?
 • Hur kan vi veta vad syftet är?
 • Vem säger vad?
Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll från kursplanen

Informationssökning och källkritik

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
7 – Eleven kan söka… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutveckladeresonemang om informationens användbarhet.
8 – Sammanställningarna innehåller… Sammanställningarna innehåller enklabeskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller utveckladebeskrivningar, egna formuleringar och relativt godanvändning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, enskilt arbete, diskussioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske genom en sambedömning mellan svenska och SO senare under terminen när vi arbetat både med detta i svenska (lite i NO) och i SO.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att vara källkritisk är alltid aktuellt. Vi behöver fundera på vem som säger något, varför, vad de är ute efter. Det blir ett ämne som är mer och mer aktuellt kanske också nu när det diskuteras och pratas mycket kring begreppet ”fake news” i olika sammanhang som nyheter.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • … ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.