Bre med egen smörkniv

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: P3

Vad?

Skapa bruksföremål som används vid matlagning eller i köket. Alla arbetsuppgifter kommer att baseras på att eleverna får “pröva och ompröva”.

Utifrån temat kommer elverna att få både förbestämda och fria uppgifter. Fokus kommer att ligga på att eleven utvecklar sin förmåga att på egen hand planera, genomföra och reflektera kring sitt arbete för att sen kunna utveckla sina arbetsmetoder.

Startuppgiften är ett bra exempel på hur uppgifterna kan komma att genomföras. Startuppgiften kommer att vara i två steg (1.pröva, 2. ompröva)

 1. Skapa en smörkniv efter en färdig mall med de kunskaper om verktyg och tekniker som du har sen tidigare.
 2. Designa en egen smörkniv utifrån olika inspirationskällor och reflektioner från den första smörkniven. Utveckla din arbetsmetod utifrån lärdomar du drog vid den första smörkniven.

Hur?

Vi arbetar utifrån slöjdprocessen.

SLÖJDPROCESS = inspiration -> idé -> undersöka -> skissa -> ritning -> planera -> arbeta -> visa upp -> reflektera

 

Tillsammans kommer elverna att skapa en idébank med förslag på uppgifter inom temat, därefter kommer eleverna att få välja tre idéer att arbeta vidare med själva.

Valet av uppgifter ska motiveras skriftligt och med inspirationsbilder (färdiga bilder och egna skisser). Arbetet ska dokumenteras genom att eleverna i slutet av varje lektion fotar sitt pågående arbete och antecknar hur arbetet ska fortskrida nästa lektion. Vi använder Google Classroom för att förmedla information om uppgifterna och lämna in dokumentation av olika slag.

Vi kommer, på olika sätt, att dela med oss av våra olika lärdomar och tankar under arbetets gång för att på så vis utveckla både idéer och arbetsmetoder hos oss själva och varandra.

 

Varför?

Det finns en lång tradition alla kulturer att skapa bruksföremål som används vid matlagning. Fortfarande är de föremålen vanligt förekommande i kök och en viktig del av elevernas vardag och andra skolämnen som Hemkunskap.

Genom att skapa föremålen i naturmaterial minskar vi mängden plast i hemmen och bidrar på så vis till en mer hållbar utveckling och minskad resursförbrukning i samhället.

Att “pröva och ompröva” är en av slöjdens kärnprocesser. Att se processen som det viktiga i lärandet, inte slutresultatet är väldigt viktigt. Misstagen, ändringarna och modet att våga göra om och prova igen behöver vi alla utveckla för att kunna ta oss an allt nytt vi vill lära oss eller göra i livet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Steg E Steg C Steg A
1
Kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
2
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer man tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
3
Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
4
Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
5
Kan på ett enkelt ochdelvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
6
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
7
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutveckladeresonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
8
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt godanvändning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

 

Centralt innehåll från kursplanen

I årskurs 7–9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjden i samhället

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Utvärdering och dokumentation