Kraft och rörelse

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? v.49-51

Vad? Kraft och rörelse

Frågeställning och följdfrågor

Vem var Isaac Newton? Vad kom han på?

Vilka olika osynliga krafter finns runt om oss?

Hur kan vi känna dessa krafter och upptäcka dem?

Hur kan vi dokumentera dessa krafter?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll från kursplanen

I det här avsnittet behandlas delar av följande centrala innehåll:

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, t.ex. vid cykling.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, t.ex. klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, t.ex. artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
0 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 
0 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enklaresonemang om informationens och källornas användbarhet.  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
0 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med godanpassning till sammanhanget. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta på Gleerups Fysik åk 4-6 med kapitlet Kraft och rörelse. Vi kommer även titta på några filmer från UR för att få en större förståelse. Vi kommer diskutera och reflektera i grupp kring frågor i ämnet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna bedöms utifrån hur de besvarar frågorna på Gleerups samt hur aktiva de är i diskussionerna som förs i klassrummet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi tittar på program från UR:  https://urskola.se/Produkter/195341-Testa-Kraft-och-motkraft#Se-program

Jobbar med Gleerups utvalda texter och diskussionsfrågor

Vi tittar på program från UR: https://urskola.se/Produkter/195369-Testa-Friktion

Fortsätter arbeta utifrån materialet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har precis byggt bilar och många funderade kring hur bilen kunde gå framåt med hjälp av ballonger och vilket håll ballongen skulle sitta för att bilen skulle ta sig fram. Vi funderade även på varför de olika bilarna körde olika snabbt/långt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån elevernas frågeställningar för att ge eleverna svar på deras egna frågor. Vi låter eleverna testa och uppleva för att få en känsla för de osynliga krafterna.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.