Kraft och tryck

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 6-7

 

Keynotes och övningsuppgifter:

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 

 • Vad menas med kraft?
 • Vilken enhet mäter vi kraft i?
 • Hur ritar vi ut en kraft?
 • Vad är tyngdkraft?
 • Vad är motkraft?
 • Friktionskraft?
 • Hur ser formeln för kraft och tryck ut?
 • Vad menas med tryck?
 • Vad är lufttryck?
 • Vad är vattentryck?
 • Densitet?
 • Övertryck och undertryck
 Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv som vardagsliv

Förankring i kursplanens syfte

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Eleven kan föra

enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

 

Eleven har kunskaper om…

Eleven har grundläggandekunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inomdessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan några centrala upptäckter…

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa påsamband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar,  uträkningar/beräkningar och diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Prov,  lektionstillfällen

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.6  Vi startar med området kraft och tryck. Vi fortsätter lära oss om olika typer av krafter. Samt hur man kan beräkna krafter. Formeln F=m x g introduceras. Vi tittar även närmre på begrepp som fritt fall, gravitation , tyngd, massa. Viktiga personer inom kraft nämns som Galilei och Isaac Newton. Vi laborerar med dynamometer och vikter.

V.7 En lektion utgår pga allaktivitetsdagen. Vi tittar närmre på friktion och vad de innebär likväl hur man kan ritar ut kraftpilar på ett föremål. Vi kommer också gå in på vad tryck innebär och hur man kan räkna på tryck. Sam börja titta på att även vatten trycker.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vt-rutin