Kroppen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 46-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan vi vara unika?
 • Vad är DNA?
 • Hur är en cell uppbyggd?
 • Hur fungerar hjärnan, hjärtat?
 • Vilka olika delar finns det i kroppen?
 • Vad består en människa av?
 • Vad trodde man förr om kroppen?
Övergripande mål från LGR11 2.2

• Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
• Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
• Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
• Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Förankring i kursplanens syfte

SYFTE: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper ombiologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
och naturen.

Centralt innehåll från kursplanen

Centralt innehåll åk 4-6 Kropp/hälsa
• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Expertbesök.
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi och kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektioner, genom ett eget arbete där eleverna ska skapa en egen informationsbroschyr, genom en redovisning.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 46- Introduktion kroppen + rita kroppen utifrån eget minne + göra skelett av pinnar
V 47- Alla unika (fingeravtryck)
V 48- DNA + celler + expertbesök av Anna, forskare Lunds Universitet
V 49- Hjärnan + nerver
V 50- Expertbesök Leena, psykolog + hjärtat
V 51- Museibesök om kroppen
V 2- Hjärnan + hjärtat
V 3- Lungor + ögat + örat
V 4- Lever+  njurar+ hud+ muskler + magen
V 5- Eget arbete

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet