Language rules and grammar skills

När, under vilka veckor? 

v.2-6

Vad ska vi göra 

Genomgångar av-, arbetsuppgifter kring-, läxor i-, test av olika språkregler och grammatik.

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar på lektionerna, t ex slides, videos, läsning.

Arbetsblad där vi befäster det vi lärt.

Läxor och läxförhör på olika sätt.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se Classroom för närmare planering och detaljer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Språklig precision ingår i alla delar av undervisning och bedömningar. Du når helt enkelt längre i din engelska ju mer du uttrycker dig korrekt och kan anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer. Grammatisk kunskap och språklig precision hjälper dig dessutom att finputsa dina strategier för att förstå och göra dig förstådd.

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ- ningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som
i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­ tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram- ställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Det här är en av de saker som klassen generellt behöver öva mest på. Därför gör vi det.

 

Centralt innehåll från kursplanen
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…)

Läraren ska

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • –  får stöd i sin språk­ och kommunikationsutveckling
 • –  successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
 • –  får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
Övergripande mål från LGR11 2.3

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?