Läs och skriv

Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Högsveden East
När, under vilka veckor? ht-14
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor)
Vad är läsning? Hur gör man när man läser?
Hur blir man en god läsare?
Hur ser bokstäverna ut och hur låter de?
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och förmågan.
Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Alfabetet och alfabetisk ordning.
Sambandet mellan ljud och bokstav.
Hur?
Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring hur vi ska arbeta.
Hur ska vi arbeta?
Vi reser till Bokstavslandet och träffar alla bokstäverna.
Vi lästränar i läseboken och har läsläxa varje vecka.
Vi arbetar med rytm och puls och gör olika övningar.
Vi använder oss av ”ordlådan” där varje barn enskilt samlar på ord som de skriver ner.
Korten kan sedan användas laborativt, t ex skapa egna meningar.
Varje vecka får en elev ta med sig bostavspåsen hem och fylla den med max tio saker som innehåller veckans bokstav. På fredagen visar eleven sakerna och bjuder på något om han/hon vill.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Processen följs upp genom läsförhör varje vecka och bedömning av elevernas läsutveckling dokumenteras i God Läsutveckling. Elevernas utveckling bedöms kontinuerligt och de som ev behöver extra stöd får det under resans gång. Det kan gälla både att forma bokstäver och att knäcka läskoden.
Vi har tillsammans enats kring kategorier för god läsutveckling:
Använd er gärna av följande kriterier !
när ni lyssnar på barnens läsning hemma:!
!
Följer med fingret!
Ljudar vid behov!
Läser småord direkt!
Har en tydlig röst!
Stannar vid punkt!
Rättar sig själv!
Läser med inlevelse!
Läser med flyt!
!
Ge ditt barn två stjärnor och en önskan!
(två bra saker och något som kan förbättras)! !
Lycka till!!
Cissi!
Tidsplan, när ska vi göra vad?
Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Familjerna blir delaktiga i läsningen varje vecka och även i bokstavspåsens insamlande.
I veckobreven kan alla intresserade följa arbetet med läs- och skrivarbetet.
Varför?
Sammanhang och aktualitet
Övergripande mål från läroplanen 2.2
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
s 9
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vi vill variera olika uttryckssätt och sätt att lära med målet att alla blir goda läsare och att de utvecklar skriftspråket. Den gemensamma läseboken i tre nivåer ger möjlighet att individualisera, men ger också en gemensam läsupplevelse och grund för samtal i gruppen.