Läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 36-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är läsförståelse?

 • Vilka strategier kan man använda sig av för att förstå en text?

 • Hur kan vi praktiskt använda strategierna för att förstå en text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning..”

 • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild…
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg
 • Språket struktur…
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Berättande texter… för barn och unga från olika tider, från Sverige…
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk:

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta självständig, gemensamt i klassen samt i grupper. Högläsning från läraren, läsning av elever. Skrivuppgifter etc.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske allt eftersom både när vi läser och skriver.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 36- Läsförståelsestrategier
V 37- Läsförståelsestrategier + VT (visibel thinking routines) + läsning av boken
V 38- Läsa boken + arbeta med den, skrivuppgift (visa strategierna i texten)
V 39- Läsa boken + skrivuppgift
V 40-
V 41-

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Läsförståelse är alltid viktigt då vi måste kunna ta till oss och förstå vad det är vi läser, möter och tar del av.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.